Promóciós Szerződési Feltételek - BF+HC/S/202008, kelt: 2020.08.07.

 

Társaság” a CooperVision Kft. (székhelye: 2360 Gyál, Gorcsev Iván u. 7/D, 2. emelet, cégjegyzékszám: 13-09-196085, adószám: 10780741-2-13)

Partner” az a társaság, cég vagy szervezet, amelynek valamely eladáshelye / optikai üzlete Promócióban való részvételéről szóló kérését – annak kézhezvételét követő 5 napon belül – a Társaság e-mailben vagy postai úton visszaigazolja.

Felek” a Társaság és a Partner együttesen.

Termékek”:

A következő Kontaktlencse Termékek minden kiszerelése:

Biofinity, Biofinity toric, Biofinity multifocal, Biofinity Energys, Medivue Premier, Medivue Premier toric, Medivue Premier multifocal. Medivue Eye-Gen, Options Premier, Options Premier toric, Options Premier multifocal, Options Agility, Ultraflex Premier, Ultraflex Premier toric, Ultraflex Premier multifocal, Ultraflex Motion, Pro-Fit Professional, Pro-Fit Professional toric, Pro-Fit Professional multifocal, Switch Premier, Switch Premier toric, Switch Premier multifocal, OpticWorld Premium, OpticWorld Premium toric, VVP Monthly Silicone Premium Bio, VVP Monthly Silicone Premium Bio toric, VVP Monthly Silicone Premium Bio multifocal, Bioflex Premium, Bioflex Premium toric,. Bioflex Premium multifocal, Bioflex Premium DigitEye.

 

A következő Ápolószer Termékek:

HyCare 360ml, Bioflex premium 360ml, Options Pure 360ml, Switch Pure 360 ml

 

„Választható Belépő Csomagok” egyszeri rendelésre:

  • 10 doboz valamely Termék megrendelése melyhez 10 db 360ml-es ápolószer terméket és 5 db betanító csomagot a Társaság térítésmentesen biztosít.
  • 20 doboz valamely Termék megrendelése melyhez 20 db 360ml-es ápolószer terméket és 12 db betanító csomagot a Társaság térítésmentesen biztosít.
  • 40 doboz valamely Termék megrendelése melyhez 40 db 360ml-es ápolószer terméket és 25 db betanító csomagot a Társaság térítésmentesen biztosít.

A csomagok közül csak egyet lehet választani és csak egyszer lehet lerendelni a választott csomagot.

 

„Rendelési Minimum”: a belépő csomag megvásárlása után 2 doboz Termék vásárlása.

„Rendelési Maximum”: Legfeljebb az adott üzlet forgalma erejéig a megjelölt termékekből a megelőző év azonos időszakában.

„Betanító csomag”: Kozmetikai táska mely tartalmaz 1 db 60ml-es HyCare ápolószert és 1db kontaktlencse viselés betanulásához szükséges tájékoztatót. Ezenkívül külön rendelés alapján jár hozzá 1 pár próbalencse a megrendelt paraméterekkel.

„Promóció”: a Társaság által meghirdetett promóció valamennyi Termékre vonatkozóan a jelen Promóciós Szerződési Feltételekben leírtak szerint.

„Promóciós Időszak”: 2020. augusztus 10. 08:00 órától 2020. szeptember 30. 23:59 óráig.

„Részvételi Feltétel”: a „Biofinity + HyCare promó” jeligét tartalmazó email vagy levél megküldése a Belépő Csomag megrendelésével együtt a Partner képviselője részéről a Társaságnak: CooperVision Kft., 2360 Gyál, Gorcsev Iván u. 7/D, 2. emelet.; e-mail: info@coopervision.hu

 

A Promóció tárgya

A Társaság és a Partner önkéntesen és üzleti szándékukkal mindenben megegyezően – megállapodnak, hogy a Termékek értékesítésének elősegítése céljából közös marketing tevékenységet folytatnak a jelen Promóciós Szerződési Feltételekben foglaltak szerint.

A Társaság vállalja, hogy a jelen Promóciós Szerződési Feltételekben foglaltak és a Részvételi Feltétel teljesítése esetén valamely a Partner által kiválasztott „Belépő Csomag” egyszeri lerendelését és a jelige elküldését követően minden 2 doboz Termék mellé térítésmentesen ad át 2 db 360ml-es Ápolószer Terméket a Rendelési Maximum erejéig.

A térítésmentesen átadott Ápolószer Termék minden esetben a Kontaktlencse Termékkel megegyező márkájú amennyiben azonos márkában létezik a Társaság termékválasztékában. A Medivue és Ultraflex márkájú kontaktlencsékhez Options Pure márkájú Ápolószer Termék jár. Az összes többi esetben ahol nem elérhető azonos márkájú Ápolószer Termék, HyCare 360 ml-es termék jár a Kontaktlencse Termék mellé.

A Partner vállalja, hogy a Promóciós időszakban minden, a vásárló által egyidejűleg megvásárolt bármely 2 doboz Termékhez legalább 1 doboz Ápolószer Terméket térítésmentesen biztosít és átad a vásárlónak.

A Promócióból származó, a Promócióval kapcsolatban felmerült költségét mindegyik Fél maga viseli.

 

Partner kötelezettségvállalása

A Partner a Promócióban való részvételi szándékát a Biofinity + HyCare promó” jeligét tartalmazó üzenet elküldésével jelzi, mellyel együttesen elfogadja a jelen Promóciós Szerződési Feltételeket.

Kapcsolat: CooperVision Kft., 2360 Gyál, Gorcsev Iván u. 7/D, 2. emelet.; e-mail: info@coopervision.hu

 

A Társaság kötelezettségvállalása

A Társaság vállalja, hogy minden tájékoztatást a Promócióról a Partner rendelkezésére bocsát. A Társaság a promóciós Terméket a Promóció alatt leszállítja a Partnernek. Amennyiben a megrendelt Termék éppen nem elérhető a Társaság raktárkészletéről, a Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb pótolja annak leszállítását és kiszámlázását. A Társaság a Partnerrel szemben a promóciós Termékek időszakos készlethiánya által okozott, valamint az ebből eredő vagy ezzel összefüggő károkért való felelősségét kifejezetten kizárja.

Amennyiben a Partner bármely okból eláll a Promóciótól, vagy azt felmondja, avagy ha a Partner nem teljesíti a Promóciós Szerződési Feltételekben írt feltételeket, vagy más módon a Felek közti, a Promóció alkalmazásának alapjául szolgáló szerződést súlyosan megszegi, avagy a Felek közti, a Promóció alkalmazásának alapjául szolgáló szerződés a felek közös akaratából megszüntetésre kerül, a Partner azonnal hatállyal kizárható a Promócióból.

A Promóció során a Társaság a promóciós Termékek szállítását csak a raktárkészlet függvényében, egyoldalú, de objektív indokokon alapuló döntése alapján teljesíti.

 

Promóciós Időszak

Jelen Promóciós Szerződési Feltételek a Promóciós Időszakra vagy a promóciós Termékkészlet erejéig szólnak. A Promóció a Társaság más promócióival, illetve kedvezményeivel nem összevonható.

 

Titoktartás és egyéb rendelkezések

A Felek kötelesek a jelen Promóciós Szerződési Feltételek alapján egymásról tudomásukra jutott valamennyi üzleti titkot és egyéb a Felekre, illetve a tevékenységükre vonatkozó minden bizalmas információt megőrizni és szigorúan bizalmasan kezelni, azokat harmadik személynek át nem adhatják, fel nem használhatják, vagy egyéb módon nyilvánosságra nem hozhatják a másik Fél előzetes írásbeli engedélye nélkül. A titoktartási kötelezettség a jelen Promóciós Szerződési Feltételek megszűnését követően időbeli korlát nélkül hatályban marad.

A jelen Promóciós Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Társaság Általános Szerződési Feltételei és a magyar jog szabályai, elsősorban a Ptk.-ban foglaltak (a 2013. évi V. törvény) az irányadóak, és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

A Promóciós Termékhez kapcsolódó bármely adófizetési kötelezettséget a Társaság viseli.

A jelen Promóciós Szerződési Feltételeket a Társaság jogosult egyoldalúan módosítani, melyről a Promócióban résztvevő Partnereket e-mailben tájékoztatja. Valamennyi módosítás a tájékoztatás kézhezvételétől vagy a módosításban szereplő, ettől későbbi időponttól érvényes. A módosítás időpontjáig a Partnerek maradéktalanul érvényesíthetik a már megszerzett jogaikat. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Promóciós Szerződési Feltételeket, különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétellel a Partner kijelenti, hogy a jelen Promóciós Szerződési Feltételek hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja. A Promócióban való részvétel önkéntes.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen Promóciót előre nem látható okok miatt bármikor, egyoldalúan bejelentés nélkül megváltoztassa vagy visszavonja, így különösen vis maior (úgy, mint pl. háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor. Továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden érvénytelen igényt.

A Társaság, mint a Promóció szervezője nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

A fentiek mellett Társaságot nem terheli felelősség a jelen Promóciós Szerződési Feltételek kapcsolatban vagy azok alapján, illetve a Felek között létrejövő egyedi szerződéssel kapcsolatban vagy annak alapján a Partner vagy harmadik felek (pl. vásárló) által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményi kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, harmadik személyek követelését. A Társaságnak a Partner irányában a jelen Promóciós Szerződési Feltételek feltételeivel összefüggésben a szerződésen alapuló, illetve szerződésen kívül okozott kárért vagy egyébként fennálló teljes felelőssége semmi esetre sem haladhatja meg a Partner által a Promóciós Időszakban megrendelt Termékért fizetett összeget.

Amennyiben a jelen Promóciós Szerződési Feltételek bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Promóciós Szerződési Feltételek összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Promóciós Szerződési Feltételek érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Promóciós Szerződési Feltételektől. A Társaság és a Partner minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.