Promóciós Szerződési Feltételek – V/S/G/B/202002, kelt: 2020.02.16.

 

„Társaság” a CooperVision Kft. (székhelye: 2360 Gyál, Gorcsev Iván u. 7/D, 2. emelet, cégjegyzékszám: 1309196085, adószám: 10780741-2-13)

„Partner” az a társaság, cég vagy szervezet, amelynek valamely eladáshelye (optikai üzlete) Promócióban való részvételéről szóló kérését – annak kézhezvételét követő 10 napon belül – a Társaság e-mailben vagy postai úton visszaigazolja.

„Felek” a Társaság és a Partner együttesen.

„Termék”: az alább felsorolt valamennyi termék:

  • Biofinity kontaktlencse minden típusa és kiszerelése
  • Medivue Premier kontaktlencse minden típusa
  • Options Premier kontaktlencse minden típusa
  • Ultraflex Premier kontaktlencse minden típusa
  • Pro-Fit Professional kontaktlencse minden típusa
  • Switch Premier kontaktlencse minden típusa
  • OpticWorld Premium kontaktlencse minden típusa
  • VVP Monthly Silicone Premium Bio kontaktlencse minden típusa
  • Bioflex Premium kontaktlencse minden típusa

„Átlagforgalom”: a Partner által a Társaságtól a 2019. április-szeptember időszakban a Termékek szférikus típusából összesen vásárolt és kiszállított összesített mennyiség (dobozszám) egy hónapra vetített mennyisége, ide nem értve a 0 Ft-on kiszámlázott Termékeket. A 6 darabos kiszerelésű Termékek 2 doboz 3 darabos kiszerelésű Terméknek értelmezendőek.

„Részvételi Feltétel”: az első, a „Sport promó” jeligét is tartalmazó Megrendelés a Termékekből közvetlenül, melynek minimum mennyisége egyenlő a Partner Átlagforgalmának 120%-ával, de megfelelve a Rendelési Minimumnak. 6 darabos kiszerelésű Termékek nem rendelhetőek.

„Rendelési Minimum”: Partnerenként minimum 10 doboz Termék (azaz pl. 10 doboz 3-as kiszerelésű kontaktlencse) megrendelése a Promóciós Időszakban.

„Rendelési Maximum”: legfeljebb 200 doboz Termék megrendelése a Promóciós Időszakban.

„Fogyasztói kedvezmény”: 2 doboz 3 darabos Termék vásárlása mellé 1 db Promóciós Ajándék biztosítása a fogyasztók részére a Promóciós Időszak alatt a Rendelési Maximum erejéig. 6 darabos kiszerelésű Termékek nem rendelhetőek a promócióban.

„Promóciós Ajándék”: Decathlon ajándékkártya 2000 Ft értékben

„Promóció”: a Társaság által meghirdetett promóció valamennyi Termékre vonatkozóan a jelen Promóciós Szerződési Feltételekben leírtak szerint.

„Promóciós Időszak”: a Partnerek vásárlói felé a Promóciós Időszak: 2020. február 17. 08:00 órától 2020. április 30. 24:00 óráig, illetve a Rendelési Maximum és a Promóciós Ajándék-készlet eléréséig tart.

 

A Promóció tárgya

A Társaság és a Partner – önkéntesen és üzleti szándékukkal mindenben megegyezően – megállapodnak, hogy a Termékek értékesítésének elősegítése céljából a Partner vásárlói felé közös marketing tevékenységet folytatnak a jelen Promóciós Szerződési Feltételekben foglaltak szerint.

A Társaság vállalja, hogy a jelen Promóciós Szerződési Feltételekben foglaltak és a Részvételi Feltétel teljesítése esetén minden 2 doboz azonos típusú Termék együttes megrendelése esetén 1 db Promóciós Ajándékot ingyen ad a Partnernek a Promóciós időszak alatt. A Partner tudomásul veszi, hogy a Rendelési Maximum túllépése esetén az azon felül megrendelt Termékekre tekintettel Promóciós Ajándékra nem jogosult.

A Partner pedig vállalja, hogy a Promóciós Időszakban minden, a vásárló által egyidejűleg megvásárolt bármely 2 doboz Termék után 1 db Promóciós Ajándékot ingyenesen biztosít és átad a vásárlónak. Ha ezen kötelezettségének a Partner nem tesz eleget, és így a Promóciós Ajándék vásárlónak történő átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Társaság felelőssége nem állapítható meg. A Promóciós Ajándékra való jogosultságért többletkötelezettséget a Felek nem írnak elő a vásárló részére (legyen az fizetési, további vásárlási, hírlevél regisztrációs, közösségi média tevékenység, kérdőív kitöltése, személyes adatok megadása, stb.)

A Promócióból származó, a Promócióval kapcsolatban felmerült költségét mindegyik Fél maga viseli.

 

Partner kötelezettségvállalása

A Partner a Promócióban való részvételi szándékát a „Sport promó” jeligét tartalmazó, a Részvételi Feltételnek megfelelő megrendelés elküldésével jelzi, mellyel együttesen elfogadja a jelen Promóciós Szerződési Feltételeket. A Részvételi Feltétel teljesülése a további Megrendelések esetén nem feltétel.

Kapcsolat: CooperVision Kft., 2360 Gyál, Gorcsev Iván u. 7/D, 2. emelet.; e-mail: info@coopervision.hu

A Partner kijelenti, hogy a Promóciós Ajándékot nem értékesíti, azt kizárólag „A Promóció tárgya” bekezdés szerinti célra és módon használja fel. A Partner vállalja, hogy a Promóciós Terméket kiskereskedelmi forgalomba nem hozza, valamint a Promóción kívül egyéb célra nem használja fel.

A Partner köteles a fogyasztói döntések meghozatalában tisztességes módon közreműködni és a Társaság érdekeinek elsődleges figyelembe vétele mellett eljárni, és az összes reklám- és marketing anyagot haladéktalanul eltávolítani, amennyiben (i) a Promóciós Időszak lezárult, legkésőbb a Promóció utolsó napjával; vagy (ii) amikor a Promóciós Ajándék-készlet elfogyott.

 

A Társaság kötelezettségvállalása

A Társaság vállalja, hogy a Promócióról minden információt a Partner rendelkezésére bocsát. A Társaság a Promóciós Ajándékot a Promóció alatt a Termék és Ajándék-készlet erejéig leszállítja a Partnernek. Amennyiben a megrendelt Termék éppen nem elérhető a Társaság raktárkészletéről, a Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb pótolja annak leszállítását és kiszámlázását.

Amennyiben a Partner bármely okból eláll a Promóciótól, vagy a Partner nem teljesíti a Promóciós Szerződési Feltételekben írt feltételeket (így különösen ha a Fogyasztói Kedvezményt ténylegesen nem alkalmazza), a Partnert az ingyen Promóciós Ajándék nem illeti meg és köteles azt a Társaságnak visszajuttatni a Társaság ezirányú felszólításának a kézhezvételétől számított 15 napon belül.

A Promóció során a Társaság a Termékek és Promóciós Ajándékok szállítását csak a raktárkészlet függvényében, egyoldalú, de objektív indokokon alapuló döntése alapján teljesíti.

 

Promóciós Időszak

Jelen Promóciós Szerződési Feltételek a Promóciós Időszakra szólnak. A Promóció a Társaság más promócióival, illetve kedvezményeivel nem összevonható.

 

Titoktartás és egyéb rendelkezések

A Felek kötelesek a jelen Promóciós Szerződési Feltételek alapján egymásról tudomásukra jutott valamennyi üzleti titkot és egyéb a Felekre, illetve a tevékenységükre vonatkozó minden bizalmas információt megőrizni és szigorúan bizalmasan kezelni, azokat harmadik személynek át nem adhatják, a jelen szerződés teljesítésétől eltérő célra fel nem használhatják, vagy egyéb módon nyilvánosságra nem hozhatják a másik Fél előzetes írásbeli engedélye nélkül. A titoktartási kötelezettség a jelen Promóciós Szerződési Feltételek megszűnését követően időbeli korlát nélkül hatályban marad.

A jelen Promóciós Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Társaság Általános Szerződési Feltételei és a magyar jog (különösen a Ptk.-ban foglaltak (a 2013. évi V. törvény)) az irányadóak és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

A Promóciós Termékhez kapcsolódó bármely adófizetési kötelezettséget a Társaság viseli.

A jelen Promóciós Szerződési Feltételeket a Társaság jogosult egyoldalúan módosítani, melyről a Promócióban résztvevő Partnereket e-mailben tájékoztatja. Valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától érvényes. A módosítás időpontjáig a Partnerek maradéktalanul érvényesíthetik a már megszerzett jogaikat. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Promóciós Szerződési Feltételeket, különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétellel a Partner kijelenti, hogy a jelen Promóciós Szerződési Feltételek hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja. A Promócióban való részvétel önkéntes.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen Promóciót előre nem látható okok miatt bármikor, egyoldalúan bejelentés nélkül megváltoztassa vagy visszavonja, így különösen vis maior (úgy, mint pl. háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor. Erről a Társaság a Promócióban résztvevő Partnereket e-mailben tájékoztatja. A Társaság továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden érvénytelen igényt.

A Társaság, mint a Promóció szervezője nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

A fentiek mellett Társaságot nem terheli felelősség a jelen Promóciós Szerződési Feltételekkel kapcsolatban vagy azok alapján a Partner, vagy harmadik felek (pl. vásárló) által elszenvedett bármely vagyoni vagy nem vagyoni, közvetett, vagy előre nem látható kárért, költségért, kiadásért, értékcsökkenésért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, elmaradt vagyoni előnyt, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, harmadik személyek követelését. A Társaságnak a Partner irányában a jelen Promóciós Szerződési Feltételek feltételeivel összefüggésben a szerződésen alapuló, illetve szerződésen kívül okozott kárért vagy egyébként fennálló teljes felelőssége – ha ilyen az előző mondat ellenére fennállna - semmi esetre sem haladja meg a Partner által a Promóciós Időszak alatt megrendelt Termékért fizetett összeget.

Amennyiben a jelen Promóciós Szerződési Feltételek bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Promóciós Szerződési Feltételek összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Promóciós Szerződési Feltételek érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Promóciós Szerződési Feltételektől. A Társaság és a Partner minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.