PDF verzió:

Letöltés


FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

A jelen ÁSZF alkalmazásában az alábbi meghatározások irányadók:

Munkanap: minden olyan nap (a szombatok, vasárnapok és magyarországi ünnepnapok kivételével), amelyen a budapesti bankok üzleti céllal nyitva vannak; Szerződés: az 1.2 pontban meghatározottak szerint; Irányítás Megváltozása: a Fél összes vagy lényegében összes eszközének eladása; bármely Fél beolvadása, összeolvadása, egyesülése, felvásárlása vagy a Fél bármely más módon történő egyesülése egy másik társasággal; vagy a Fél ötven százalékot (50%) meghaladó mértékű alaptőkéjének vagy más tulajdonosi részesedésének tulajdonjogában történő változás; mindegyik esetben egy vagy több kapcsolódó ügylet során; Vevő: az a személy, cég vagy társaság, aki/amely a jelen ÁSZF alapján vásárol Termékeket a Beszállítótól; Adatvédelmi Jogszabályok: az összes alkalmazandó adatkezelési és adatvédelmi jogszabály, beleértve a 2016/679/EU rendeletet, továbbiakban: GDPR és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt; Szállítás: a 3.3 pontban meghatározottak szerint; Feladás Napja: a 3.2 pontban meghatározottak szerint; Fizetési Határidő: a 8.3 pontban meghatározottak szerint; Csoport: a Beszállító, annak mindenkori leányvállalatai és holdingtársaságai, valamint a holdingtársaságainak a mindenkori leányvállalatai; Szellemi Tulajdonjogok: szabadalmak, találmányokhoz fűződő jogok, szerzői jogok és szomszédos jogok, védjegyek, cégnevek és domainnevek, arculathoz
fűződő jogok, jóhírnévhez való jog és jellegbitorlás elleni keresetindítási jog, formatervezési mintaoltalmi jogok, adatbázisokhoz fűződő jogok, használati jogok, és a bizalmas információk (ideértve a know-how-t is) bizalmas jellegének védelme, valamint minden egyéb szellemi tulajdonjog, függetlenül a hivatalos oltalom meglététől, beleértve a felsorolt jogok oltalmára, illetve annak megújítására vagy meghosszabbítására vonatkozó kérelmeket, kérelmezési jogokat és elsőbbség igénylésére irányuló jogokat, valamint minden olyan hasonló vagy a felsoroltakkal egyenértékű jogot és oltalmi formát is, amely a világ bármely részén most vagy a jövőben elismernek; Megrendelés: a 1.1 pontban meghatározottak szerint; Felek: a Vevő és a Beszállító, külön-külön: a Fél; Vételár: a 8.1 pontban meghatározottak szerint; Termékek: a Beszállító által a Vevő részére szállított vagy rendelkezésére bocsátott termék; és ÁSZF: a jelen dokumentumban rögzített szerződési feltételek.

ÉRTELMEZÉS

Az Adatvédelmi Jogszabályokban meghatározott kifejezések a jelen ÁSZF alkalmazásában ugyanazzal a jelentéssel bírnak. A törvényre vagy törvényi rendelkezésre történő hivatkozás az adott törvény vagy rendelkezés módosítására vagy újbóli elfogadására is vonatkozik. A törvényre vagy törvényi rendelkezésre történő hivatkozás magában foglalja – az említett törvény vagy törvényi rendelkezés, illetve annak módosítása vagy újbóli elfogadása alapján kiadott – alárendelt jogszabályokat. Kifejezetten eltérő rendelkezés hiányában az „írásban” vagy „írásbeli” hivatkozás nem foglalja magában az e-mailt.

1. A MEGRENDELÉS FOLYAMATA ÉS A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

1.1 Megrendelések: A Beszállító jóváhagyott értékesítési csatornáin keresztül leadott megrendelés a Vevő ajánlatát képezi a Termékek jelen ÁSZF szerint történő megvásárlására (Megrendelés). A Beszállító saját belátása szerint – részben vagy teljes egészében – elfogadhatja vagy elutasíthatja a Megrendelést.

1.2 A Megrendelés elfogadása: A Megrendelés beérkezését követően a Beszállító a Megrendelés számát tartalmazó Megrendelésvisszaigazolást küldhet. A visszaigazolás kizárólag a Megrendelés beérkezésének megerősítésére szolgál, és nem minősül a Megrendelés Beszállító általi elfogadásának. A Megrendelés egyetlen része sem tekintendő a Beszállító által elfogadottnak, és a Beszállító nem köteles a Termékek szállítására, ha és ameddig a Beszállító nem állít ki hivatalos írásbeli elfogadó nyilatkozatot a Vevő számára a Megrendelésről (beleértve az e-mailben vagy más elektronikus kommunikáció formájában történő elfogadást is), vagy más módon nem kezdi meg a Megrendelés teljesítését, amely esetben a Megrendelésből Szerződés lesz. A Felek a Szerződéssel kapcsolatos minden levelezésükben kötelesek a Megrendelési számra hivatkozni.

1.3 A Szerződés módosítása: A Vevő kizárólag a Beszállító kifejezett beleegyezésével módosíthatja a Szerződést vagy állhat el attól.

1.4 Visszárura vonatkozó szabályok: A Vevő kizárólag a Beszállító saját döntése alapján és engedélyével küldheti vissza a Termékeket, kivéve, ha a Termékek hibásak (amely esetben a 10 pont alkalmazandó),
vagy ha a Beszállító a 11 pont alapján visszahívja azokat. A Termék visszaküldését megelőzően a Vevő felveszi a kapcsolatot a Beszállítóval, hogy engedélyt kapjon a visszaküldésre, vagy kitölti a visszaküldési formanyomtatványt. Az engedély vagy kitöltött visszaküldési formanyomtatvány nélkül visszaküldött termékek nem kerülnek jóváírásra. Az engedélyezett visszárura az alábbi rendelkezések vonatkoznak: a) a Termékeket a Vevő költségére és kockázatára kell visszaküldeni; b) a kontaktlencse Termékek az eredeti számla keltétől számított kilencven (90) napon belül küldhetők vissza csere, jóváírás vagy
visszatérítés céljából (a Beszállító saját döntésétől függően), feltéve, hogy az adott Termékek: i. legalább tizenkét (12) hónapos fennmaradó eltarthatósági idővel rendelkeznek; és ii. bontatlan, eredeti csomagolásban és újra eladható állapotban vannak (a Beszállító észszerű eljárása keretében állapítja meg); és c) más Termékek kizárólag akkor küldhetők vissza, ha hibásak vagy a Beszállító visszahívja azokat.

1.5 ÁSZF: A Szerződésre a jelen ÁSZF alkalmazandó minden más feltétel kizárásával, amelyet a Vevő érvényesíteni vagy beépíteni kíván, vagy amelyek a kereskedelemi gyakorlat, szokás, a felek között kialakított gyakorlat, vagy a felek közötti tárgyalások alapján alkalmazhatóak lennének. Minden egyéb levelezés vagy dokumentum, amelyet a Felek a Termékek megrendeléséhez vagy az adminisztrációhoz használnak, kizárólag az adminisztráció megkönnyítését szolgálja, és az ezen formanyomtatványokon szereplő feltételek nem alkalmazandók.

1.6. Az ÁSZF módosítása: A Vevőre az ÁSZF-nek a Szerződés megkötésekor aktuális verziója vonatkozik. A jelen ÁSZF-t a Beszállító időről időre módosíthatja vagy frissítheti.

2. A VEVŐ KÖTELEZETTSÉGEI

2.1 A Vevő a következőket vállalja:
a) a Termékeket nem értékesíti, nem forgalmazza és más módon sem teszi elérhetővé az Egyesült Királyságon, az Európai Gazdasági Térségen vagy Svájcon (az Engedélyezett Terület) kívüli forgalmazók, viszonteladók vagy végfelhasználók számára. Az e kötelezettségnek való megfelelés biztosítása érdekében a Beszállító bizonyítékot kérhet és/vagy időszakos ellenőrzést végezhet a Vevőnél;
b) a Beszállító által kizárólag kipróbálásra vagy mintaként biztosított Termékeket nem értékesíti, illetve azokért nem kér vagy kap ellenszolgáltatást harmadik személytől az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően, továbbá a próba- vagy mintatermékekkel kapcsolatban a Beszállító: i. fenntartja a jogot, hogy kiszámlázza a Vevőnek azok értékesítését (beleértve a szállítási költséget is); és ii. a Vevő tudomásul veszi, hogy a Beszállító azokat saját belátása szerint szolgáltatja;
c) haladéktalanul értesíti a Beszállítót a qualityreturns@coopervision.co.uk e-mail címen a Termékekkel kapcsolatos súlyos váratlan eseményekről vagy váratlan eseményekről (vagy feltételezett súlyos váratlan eseményekről vagy feltételezett váratlan eseményekről) (meghatározottak szerint), a váratlan esemény részleteivel, az érintett végfelhasználó(k) nevével és az ország megjelölésével együtt, ahova a Termékek értékesítésre kerültek. A jelen ÁSZF tekintetében a súlyos váratlan esemény vagy a váratlan esemény az orvostechnikai eszközökről szóló 2017/745/EU rendeletben meghatározott jelentéssel bírnak. Vevő vállalja, hogy mindenkor együttműködik a Beszállítóval a Termékek biztonságosságának, minőségének és visszahívásának figyelemmel kísérése során. A Vevő listát vezet, amely tartalmazza a Vevő által értékesített Termékek adatait, a végfelhasználók (ha van ilyen) nevét és címét, valamint azt az országot, ahova a Termékek értékesítésre kerültek, és azt kérésre azonnal a Beszállító rendelkezésére bocsátja;
d) a 2.1c) pontban foglalt követelményen felül, annak érdekében, hogy a Beszállító hatékonyan tudja kiosztani a belső értékesítési jutalékot, a Vevő negyedévente jelentést küld a Beszállítónak, amelyben országonként (és/vagy a Beszállító kérésére régiónként vagy áruházanként) részletezi a Termékek előző három (3) havi továbbértékesítési mennyiségét;
e) betart minden – különösen a kontaktlencsék és lencseápolási termékek vásárlására vagy értékesítésére vonatkozó – alkalmazandó jogszabályt, szabályozást és szakmai kódexet. Ez magában foglalja (többek között) a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvényt. A Beszállító megtehet minden általa szükségesnek tartott észszerű lépést annak ellenőrzése érdekében, hogy a Vevő betartja-e a jelen pontból fakadó kötelezettségeit;
f) írásban előre értesíti a Beszállítót a Vevő Irányításának tervezett Megváltozásáról; és nem ad le kontaktlencse-folyadékokra alacsonyabb Megrendelést, mint a Beszállító ezen Termékekre vonatkozó minimális rendelési mennyisége (amelyről a Vevő időről időre értesítést kap). A Vevő továbbá tudomásul
veszi és egyetért azzal, hogy a folyadék állagú Termékeket teljes kartondoboznyi mennyiségben kell megrendelni.

2.2 A Vevő vállalja, hogy amennyiben a nevesített Termékeket (a Beszállítótól) a Beszállító meghatalmazott viszonteladójaként való akkreditációja miatt szelektív forgalmazási rendszer részeként (Szelektív Forgalmazási Rendszer Termékei) vásárolhatja meg, a Szelektív Forgalmazási Rendszer Termékeit kizárólag végfelhasználóknak vagy a Beszállító más akkreditált, meghatalmazott viszonteladóinak értékesíti. Továbbá a Vevő vállalja, hogy megfelel a Beszállító által a Szelektív Forgalmazási Rendszer Termékeinek értékesítésével és forgalmazásával kapcsolatban időről-időre közölt további feltételeknek.

3. SZÁLLÍTÁS

3.1 FCA: Minden Termék FCA (a Beszállító telephelye) paritás alapján kerül leszállításra a Vevő részére az Incoterms 2020 meghatározása szerint. A Vevő kérésére, valamint kizárólagos költségére és kockázatára a Beszállító megszervezheti a Termékeknek a Vevő által megadott cím(ek)re történő megfelelő leszállítását és biztosítását.

3.2 Időkeret: A Beszállító minden észszerűen elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Termékeket a Szerződésben általa megerősített vagy a Vevőnek egyébként jelzett napig (Feladás Napja) feladja. A Felek megállapodnak abban, hogy a Feladás Napja egy becsült dátum és a szállítás időpontja nem játszik döntő szerepet a Beszállító szállítási kötelezettségének teljesítése szempontjából.

3.3 Lokáció: A Termékek Szállítása akkor minősül teljesítettnek, amikor a Termékeket a fuvarozó járművére felrakodták a Beszállító telephelyén (Szállítás).

3.4 Részszállítások: A Beszállító szállíthatja a Termékeket részszállításokkal is, amelyek külön kerülnek kiszámlázásra és kifizetésre. A szállítási késedelem vagy a részszállítás hibája nem jogosítja fel a Vevőt, hogy elálljon bármely más Szerződéstől vagy részszállítástól.

3.5 Elfogadás: A Termékek egyes szállítmányai a Vevő részéről elfogadottnak minősülnek, amennyiben a Vevő az átvételtől számított két (2) Munkanapon belül nem jelzi a Termékek károsodását vagy hiányát (a rejtett hibák kivételével). Erre irányuló jelzés hiányában a szállítmány a Beszállító által feladáskor rögzített mennyisége megfelelően bizonyítja a Vevő által átvett mennyiséget.

3.6 Késedelem: A 3.8 és a 17 pontokban foglaltak kivételével, amennyiben a Beszállító a Feladás Napjáig nem adta fel a Termékeket (vagy azok bármelyikét), akkor:
a) a Vevő írásban értesítheti a Beszállítót a késedelemről, és követelheti az értesítéstől számított tíz (10) Munkanapon belül történő Szállítást; és
b) ha az említett Termékek Szállítása nem történik meg ezen a meghosszabbított határidőn belül sem, akkor a Szerződés (vagy annak vonatkozó része) felbontottnak minősül, és a Vevő az adott Szerződés vonatkozásában másik beszállítótól szerezhet be hasonló termékeket (azzal a feltétellel, hogy erről előzetesen írásban tájékoztatja a Beszállítót).

3.7 A Felek megállapodnak és tudomásul veszik, hogy a 3.6 pont tartalmazza a Vevő egyetlen jogorvoslati lehetőségét a Beszállító által a Termékek (teljes vagy részleges) Szállításának késedelme vagy elmulasztása esetére, és ez a késedelem vagy mulasztás nem minősül a jelen ÁSZF megsértésének. A Beszállító nem felel a Termékek Szállításának a Beszállító késedelméből vagy mulasztásából eredő vagy azzal kapcsolatos veszteségért vagy kárért, ideértve (többek között) a Vevő hasonló termékek másik szállítótól való beszerzésével kapcsolatos költségeit.

3.8 A Vevő által okozott késedelem: Amennyiben a Vevő elmulasztja a Termékek szállítmányának átvételét vagy azt nem fogadja el, vagy a Szállítás amiatt késik, mert a Vevő nem szolgáltatja a Beszállító által indokoltan kért információkat vagy utasításokat, akkor:
a) úgy kell tekinteni, hogy a kárveszély a Vevőre szállt át abban az időpontban, amely a következők közül a korábbi: i. a Feladás Napja; vagy ii. a Szerződés keltét követő harmincadik (30.) nap; és
b) a Vevő megtéríti a Beszállítónak a felmerült többletköltségeket (ideértve az átmeneti tárolás költségét is).

4. TULAJDONJOG ÉS KÁRVESZÉLY

4.1 A Termékekkel kapcsolatos tulajdonjog és kárveszély a Szállítás időpontjában száll át a Vevőre.

5. TERMÉKEK MEGSZÜNTETÉSE VAGY MEGVÁLTOZTATÁSA

5.1 A Beszállító bármikor jogosult a Vevő felé fennálló felelősség nélkül az összes vagy bármely Termék szállításának megszüntetésére, vagy a Termék dizájnjának, alapanyagának, előállítási módjának, specifikációinak, gyártásának, csomagolásának, címkézésének vagy bármely más elemének megváltoztatására.

6. KIZÁRÓLAGOSSÁG

6.1 A Termékek vonatkozásában a Beszállító a Vevő egyedüli és kizárólagos szállítója, a Vevő pedig – a 3.6 és a 17.2 pontokra is figyelemmel – nem vásárol Termékeket harmadik személytől a Szerződés tartama alatt.

7. FIZETÉSKÉPTELENSÉG

7.1 Amennyiben a Beszállító észszerű eljárása során okkal feltételezi, hogy a Vevő fizetésképtelenné vált vagy fog válni, illetve csődbe ment vagy fog menni (az adott esettől függően), illetve üzleti tevékenységét megszünteti vagy ennek veszélye fenyeget, akkor a Beszállító – a rendelkezésére álló egyéb jogok vagy jogorvoslati lehetőségek sérelme nélkül – jogosult a Vevő felé fennálló felelősség nélkül a Szerződéstől elállni vagy a Szerződés alapján történő további szállításokat felfüggeszteni.

8. VÉTELÁR ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

8.1 A Vevő a Szerződésben meghatározott vételárat (Vételár), vagy – ha vételár nem került rögzítésre – a Beszállító Szállítás napján érvényes árlistájában meghatározott vételárat tartozik megfizetni. A Vételár a számlán megadott pénznemben fizetendő, és nem tartalmazza: i. a kiegészítő vagy egyedi csomagolás költségeit; és ii. a Vevő telephelyére történő szállítás költségeit (amennyiben ilyen költség felmerül), valamint a Termékek biztosítását szállítás közben, amelyről a Beszállító a Vevőt eseti alapon értesíti; és iii. az általános forgalmi adót; amelyeket a Vételárhoz hozzáadnak és a Vevő a jelen 8. pont szerint köteles megfizetni.

8.2 A Beszállító bármely Termék Vételárát megemelheti a Vevő legalább harminc (30) napos előzetes írásbeli (beleértve az e-mailt is) értesítése alapján.

8.3 A Vevő a kifizetéseket a számlakiállítás hónapjának utolsó napjától számított harminc (30) napon belül teljesíti (Fizetési Határidő). A fizetési határidő a szerződés teljesítése szempontjából alapvető fontosságú. A kifizetések kizárólag akkor tekintendők teljesítettnek, amikor a Beszállító az összegeket hozzáférhető formában kézhez kapja.

8.4 A Vevő az általa fizetendő összegeket levonásoktól és visszatartásoktól mentesen fizeti ki.

8.5 Amennyiben a Vevő a Fizetési Határidőig nem teljesíti fizetési kötelezettségét, akkor:
a) a Vevő a késedelmes fizetés (és az ehhez kapcsolódó költségek) után kamatot fizet a Beszállítónak, melynek értékét a következők szerint kell számítani: (i) a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat, vagy ha a pénzbeli követelést külföldi pénznemben kell teljesíteni, akkor a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat vagy ennek hiányában a pénzpiaci kamat (ii) nyolc százalékponttal növelve. A kamat naponta – a Fizetési Határidőtől a Vevő általi fizetésig – kerül felszámításra, amelyet a Vevő felszólításra megfizet; és
b) a Beszállító és Csoportja jogosult felfüggeszteni a Termékek Vevőnek történő szállítását a fennálló tartozás maradéktalan megfizetéséig.

8.6 A jelen ÁSZF alapján ajánlott Vételárak kizárólag a Termékek Vevő által történő vásárlására vonatkoznak. Amennyiben a Vevő harmadik személy üzletétágát és eszközeit (vagy a harmadik személy részvényeinek többségét vagy teljes egészét) megszerzi, akkor a harmadik személy a jelen ÁSZF alapján kizárólag a Beszállító előzetes írásbeli hozzájárulásával adhat le rendelést.

9. TERMÉKSZAVATOSSÁG

9.1 A Beszállító szavatolja, hogy a Szállításkor és azt követő hat (6) hónapon át a Termékek mentesek a tervezési, anyag- vagy gyártási hibáktól. A Beszállító nem felel a szavatosság megsértéséért, ha:
a) a Vevő lehetővé teszi a hibás Termékek további használatát, miután a 10 pontban foglaltak szerint értesítette a Beszállítót a hibáról; vagy
b) a hiba azért merül fel, mert a Vevő megsértette a 10 vagy 11.1 pont alapján fennálló kötelezettségeit.

10. HIBÁS TERMÉKEK

10.1 Amennyiben a Vevő megállapítja, hogy a Termékek nem felelnek meg a 9 pontban foglalt szavatosságnak, öt (5) Munkanapon belül értesíti a Beszállítót, és ellenőrzés céljából visszaküldi a Termékeket a Beszállítónak. Amennyiben a Beszállító megerősíti az adott Termékek hibáját, akkor a Beszállító saját belátása szerint és a 10.2 pont rendelkezéseire figyelemmel orvosolja a hibát azáltal, hogy a hibás Termékeket az észszerűen lehetséges legrövidebb határidőn belül ugyanolyan vagy lényegében hasonló termékekre cseréli. A jelen 10.1 pont szerint a Vevőnek szállított cseretermékekre a jelen ÁSZF vonatkozik.

10.2 Amennyiben a Beszállító üzleti szempontból észszerű erőfeszítések mellett sem képes a 10.1 pont szerinti cseretermékeket szállítani, akkor a Beszállító az érintett Termékekért fizetett Vételárnak megfelelő jóváírást vagy visszatérítést (a Beszállító saját belátása szerint) nyújt a Vevőnek.

10.3 A jelen 10 pontban foglaltak kivételével a Beszállító nem tartozik további felelősséggel a Vevő felé, ha a Termékek nem felelnek meg a 9 pontban meghatározott szavatosságvállalásnak.

10.4 A jelen 10 pont szerinti szavatosságvállalással kapcsolatban támasztott igény nem jogosítja fel a Vevőt arra, hogy bármely más Szerződés, szállítás vagy részszállítás teljesítését vagy kifizetését lemondja vagy visszautasítsa.

11. BIZTONSÁG ÉS TERMÉKVISSZAHÍVÁS

11.1 A Vevő a következőket vállalja:
a) mindenkor betartja a Beszállító által a Termékek tárolásával, alkalmazásával, mozgatásával, kezelésével, karbantartásával és használatával kapcsolatban biztosított Termékinformációt, utasításokat és útmutatót, valamint munkavállalóit, vevőit és/vagy végfelhasználóit is felszólítja ezek betartására. A Beszállító nem tartozik felelősséggel a Vevő felé a Termékek a Beszállító által biztosított információkkal, utasításokkal és útmutatókkal összhangban történő tárolásának vagy egyéb kezelésének elmulasztása miatt; és b) nem módosítja és semmilyen módon nem befolyásolja a Termékeket (ideértve a Termékek felbontását, szakszerűtlen kezelését, részekre bontását, újracsomagolását vagy bármely címke megváltoztatását), kivéve, ha erre a Beszállító kifejezett írásbeli utasítása alapján kerül sor, ezen utasításokkal összhangban.

11.2 Panaszkezelési eljárás: A Vevő a Termékekkel kapcsolatos panaszokról vagy jelentésekről haladéktalanul tájékoztatja a Beszállítót és betartja a Beszállító által ezen panaszok vagy jelentések kapcsán adott utasításokat. A Termékekkel összefüggő minőségi vagy biztonsági problémákkal (beleértve a súlyosváratlan eseményeket vagy a váratlan eseményeket) kapcsolatban a Beszállító értesíti az illetékes hatóságokat, kivéve, ha ezt a Vevő teszi meg a Beszállító kifejezett, írásbeli utasításai szerint.

11.3 Visszahívási folyamat: A Beszállító saját belátása szerint jogosult:
a) visszahívni a Vevő vagy annak vevői részére már értékesített Terméket (és vagy visszatéríteni, illetve jóváírni a Vételárat, vagy kicserélni a Termékeket azonos, illetve lényegében hasonló termékekre), vagy b) tájékoztatót kiadni a Vevőnek a Vevő vagy vevői részére már értékesített Termék jellegéről és felhasználásáról; és a Vevő mindkét esetben teljes körűen és azonnal eleget tesz a Beszállító utasításainak. A Vevő kizárólag a Beszállító kifejezett írásbeli utasításai alapján eljárva kezdeményez visszahívást vevőinél vagy bármely végfelhasználónál.

12. SZELLEMI TULAJDONJOGOK

12.1 A Termékekhez fűződő vagy azokból származó, illetve azokkal kapcsolatos Szellemi Tulajdonjogok a Beszállítót vagy annak Csoportját illetik meg.

12.2 Védjegyek: A Beszállító nem kizárólagos és visszavonható jogot biztosít a Vevőnek a Beszállító nevének és védjegyeinek (Védjegyek) a kereskedelmi tájékoztató anyagokon, az értékesítési pontokon használt eszközökön és a Termékek népszerűsítését szolgáló hirdetéseken történő – a jelen ÁSZF és a Beszállító által rendelkezésre bocsátott márkahasználati iránymutatások szerinti – felhasználására.

12.3 A Vevő a jelen ÁSZF-ben engedélyezett eseteken kívül nem használja a Védjegyeket, vagy bármely más olyan nevet vagy védjegyet, amely hasonlít a Beszállító, a Csoportja és/vagy a Termékek nevére vagy védjegyére, illetve nem nyújt be bejegyzési kérelmet ezek vonatkozásában, valamint a használatot vagy a bejegyzési kérelem benyújtását másoknak nem teszi lehetővé, illetőleg másokat arra nem hív fel.

12.4 A Vevő a Beszállító előzetes írásbeli beleegyezése nélkül:
a) nem módosítja, nem egészíti ki, nem teszi felismerhetetlenné és semmilyen módon nem távolítja el (i) a Termékek csomagolását vagy címkéjét, ideértve többek között a kontaktlencse Termékek eltávolítását a buborékcsomagolásból vagy a csomagolásuk egyéb szakszerűtlen kezelését, (ii) a Védjegyeket vagy bármely egyéb nevet, függetlenül attól, hogy azokat a Termékekhez, azok csomagolásához vagy címkéjéhez csatolták vagy más módon rögzítették-e;
b) a Termékek vonatkozásában nem használ a Védjegyeken kívül más védjegyeket; vagy
c) nem használ vagy regisztrál olyan domainneveket, melyekbenszerepelnek a Védjegyek.

12.5 A Vevő haladéktalanul értesíti a Beszállítót a Szellemi Tulajdonjogok minden tudomására jutó tényleges, fenyegető vagy feltételezett megsértéséről.

13. KÁRTALANÍTÁS, FELELŐSSÉG ALÓLI MENTESÍTÉS

13.1 A Vevő kártalanítja és a felelősség alól mentesíti a Beszállítót, a Beszállító Csoportját, illetve azok igazgatóit, tisztségviselőit, munkavállalóit, alvállalkozóit és megbízottjait (a Beszállítói Mentesített Kör) mindennemű olyan követelés, felelősség, kár, veszteség, bírság, büntetés, kiadás és költség tekintetében (ideértve a jogi költségeket is a teljes kártalanítás elve alapján), amelyet a Beszállítói Mentesített Kör szenved el közvetlenül vagy közvetve a Vevő 2.1e), 2.2, 11, 12 vagy 16 pontban meghatározott kötelezettségeinek Vevő általi megsértéséből eredő per, követelés vagy eljárás következtében.

14. TITOKTARTÁS

14.1 Mindegyik Fél (a fogadó fél) szigorúan bizalmasan kezel minden bizalmas természetű és a másik Fél (a közlő fél), annak munkavállalója, megbízottja vagy alvállalkozója által a fogadó fél tudomására hozott műszaki és kereskedelmi know-how-t, specifikációt, találmányt, eljárást vagy kezdeményezést, továbbá minden egyéb olyan bizalmas információt, amelyet a fogadó fél a közlő fél vállalkozásával, termékeivel és/vagy szolgáltatásaival kapcsolatban esetleg megszerez. A fogadó fél ezeket a bizalmas információkat kizárólag azoknak a munkavállalóinak, megbízottjainak vagy alvállalkozóinak hozza a tudomására, akiknek vagy amelyeknek ezeket a fogadó fél Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítése érdekében ismerniük kell, és köteles gondoskodni arról, hogy ezek a munkavállalók, megbízottak vagy alvállalkozók ugyanúgy eleget tesznek a jelen pontban rögzített kötelezettségeknek, mintha maguk is a Szerződést kötő felek közé tartoznának. A fogadó fél közzéteheti a közlő fél azon bizalmas információit is, amelyek közzétételét jogszabály, kormányzati vagy szabályozó hatóság vagy illetékes bíróság írja elő.

15. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

15.1 A jelen ÁSZF egyetlen pontja sem korlátoz vagy zár ki olyan felelősséget, amely törvényesen nem korlátozható vagy zárható ki, így többek között az alábbiakkal kapcsolatos felelősséget:
a) gondatlanságból okozott halál vagy személyi sérülés; vagy
b) csalás vagy megtévesztés.

15.2 A 15.1 pontban foglaltak figyelembe vételével:
a) a Beszállító nem felel a Vevővel szemben sem szerződéses, szerződésen kívüli (ide értve a gondatlanságot is) vagy törvényi kötelezettség megsértése, sem egyéb ok miatt elmaradt haszonért, vagy közvetett vagy következményes kárért, amely bármely Szerződés vagy a jelen ÁSZF alapján vagy azzal összefüggésben merül fel;
b) a jelen ÁSZF-ben kifejezetten rögzítetteken kívül a Felek kizárnak minden egyéb, akár hallgatólagos, akár a jelen ÁSZF-be vagy Szerződésbe törvény vagy más módon belefoglalt feltételt, szavatosságot vagy egyéb hallgatólagos kikötést a kielégítő minőségre, a rendeltetési célra való alkalmasságra vagy az észszerűen elvárható gondosságra és szakértelemre vonatkozóan; valamint
c) a Beszállítót a Vevővel szemben Szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban felmerülő egyéb, akár szerződéses, szerződésen kívüli (ideértve a gondatlanságot is), akár egyéb módon okozott károkért (ideértve többek között az adatvesztést és az adatvédelmi incidenst) terhelő felelősség teljes, összesített összege semmiképpen sem haladhatja meg a Szerződés alapján fizetett vagy fizetendő Vételárat.

16. ADATVÉDELEM

16.1 A Felek egyetértenek abban, hogy az Adatvédelmi Jogszabályok alkalmazásában és a jelen ÁSZF-fel összefüggésben:
a) a Vevő és a Beszállító a Vevő által a 2.1c) és a 11 pont alapján gyűjtött és a Beszállító rendelkezésére bocsátott személyes adatok önálló adatkezelői, és az adatok továbbítása adatkezelők közötti adattovábbításnak minősül; valamint
b) a Beszállító a Vevő (mint adatkezelő) adatfeldolgozójaként jár el a végfelhasználók azon személyes adatai vonatkozásában, amelyeket a Beszállító a Vevőtől kap meg és kezel annak érdekében, hogy a Termékeket a Vevő végfelhasználói (ha vannak ilyenek) részére közvetlenül jutassa el vagy lehetővé tegye a Vevő számára a Megrendelések azonosítását (Vevő Személyes Adatai). Az adatkezelési tevékenységek részletes – a Vevő Személyes Adataira is kiterjedő – ismertetése az alábbiakban található:

A személyes adatok kezelésének tárgya, jellege és célja:

Tárgy:
A Vevő Személyes Adatainak kezelése a Termékeknek a végfelhasználóhoz vagy a Vevőhöz történő kiszállításához szükséges mértékben; és a Vevő Személyes Adatainak a Beszállító általi összesítése / anonimizálása elemzések elvégzése céljából, beleértve a végfelhasználóknak nyújtott szállítási szolgáltatások javítását.

Jelleg:
Az adatkezelési tevékenységeket, beleértve az adatok beszerzését, kezelését tárolását, összesítését, anonimizálását és elemzését a Beszállító végzi.

Cél:
Lehetővé tenni a Termékek végfelhasználóknak történő kiszállítását, a Vevő részéről a megrendelések azonosítását vagy a végfelhasználóknak nyújtott szállítási szolgáltatások javítását.

A személyes adatok kezelésének időtartama:

A vonatkozó Szerződés időtartama vagy a jelen ÁSZF-ben rögzített időtartam.

A kezelt személyes adatok típusa:

Azonosítóadatok, beleértve a titulust, nevet, címet és irányítószámot. Ha nyomonkövetést kínálnak, elérhetőségi adatok, ideértve az e-mail címeket és a telefonszámokat.

A végfelhasználó szemészeti egészségügyi adatai (ideértve az optikai vényeket és az alkalmazott optikai termékeket is).

Érintettek kategóriái:

A végfelhasználók, akik megvásárolják a Termékeket a Vevőtől.

16.2 A Vevő biztosítja, hogy:
a) a Vevő által a Beszállítóval közölt, részére továbbított vagy számára hozzáférhetővé tett személyes adatok pontosak és naprakészek;
b) a Vevő az alkalmazandó Adatvédelmi Jogszabályokkal összhangban minden méltányos adatkezelési tájékoztatást megadott és (adott esetben) minden szükséges hozzájárulást beszerzett arra vonatkozóan, hogy a Vevő a személyes adatokat a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően közölhesse a Beszállítóval.

16.3 A Vevő és a Beszállító megállapodnak abban, hogy eleget tesznek az Adatvédelmi Jogszabályokból fakadó kötelezettségeiknek a személyes adatoknak a jelen ÁSZF alapján vagy azzal összefüggésben történő kezelése kapcsán.

16.4 Amennyiben a Fél olyan panaszt, értesítést vagy tájékoztatást kap, amely az Adatvédelmi Jogszabályok tényleges vagy állítólagos be nem tartására vonatkozik a személyes adatoknak a jelen ÁSZF alapján vagy azzal összefüggésben történő kezelése kapcsán, a Fél haladéktalanul írásban értesíti a másik Felet, valamint a Felek a vonatkozó megkeresés elintézése érdekében kölcsönösen együttműködnek.

16.5 Amennyiben a Beszállító a Vevő adatfeldolgozójaként jár el (a 16.1b) pontban meghatározottak szerint), a Beszállító:
a) a Vevő Személyes Adatait kizárólag a Vevő dokumentált utasításaival összhangban, a jelen ÁSZF-ben foglalt kötelezettségei teljesítése érdekében kezeli, kivéve, ha a Beszállító a Vevő Személyes Adatainak kezelésére a Beszállítóra vonatkozó jogszabály előírása alapjánköteles, amely esetben a Beszállító (az európai uniós jog által megengedett mértékben) tájékoztatja a Vevőt erről a jogszabályi követelményről. A jelen 16.5 a) pont sérelme nélkül a Beszállító (és/vagy annak Csoportja) jogosult a Vevő összesített / anonimizált Személyes Adatait saját, jogszerűen engedélyezett céljaira felhasználni;
b) jogosult a Vevő Személyes Adatainak a jelen ÁSZF-fel összhangban történő kezelésére az Engedélyezett Területen kívül, amennyiben a GDPR 44-48. cikkeiben foglalt követelmények teljesülnek, vagy ha a GDPR 49. cikke szerinti kivétel alkalmazandó.
c) haladéktalanul tájékoztatja a Vevőt, ha véleménye szerint a Vevő utasítása az Adatvédelmi Jogszabályokba ütközik;
d) a Vevő kérésére (és a Vevő költségére) észszerű segítséget nyújt a Vevőnek a GDPR 28. cikke (3) bekezdésének e) és f) pontjában előírtak szerint;
e) biztosítja, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedések legyenek érvényben, amelyek védelmet nyújtanak a Vevő Személyes Adatainak jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével és véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben, azzal, hogy az ilyen intézkedéseknek meg kell felelniük legalább a GDPR 32.cikkében lefektetett követelményeknek;
f) biztosítja, hogy a Vevő Személyes Adatainak kezelésére felhatalmazott személyzete tagjait a Vevő Személyes Adatainak bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség terheli;
g) a jelen ÁSZF szerinti adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően a Beszállító (a Vevő utasításai alapján) a Vevő – Beszállító által vagy nevében tárolt – Személyes Adatait, illetőleg azok másolatait biztonságos módon visszaszolgáltatja vagy megsemmisíti, kivéve, ha a Beszállító az alkalmazandó jogszabályok előírásaira tekintettel köteles a Vevő Személyes Adatait megőrizni;
h) kérésre megad a Vevő részére minden indokoltan kért tájékoztatást annak bizonyítására, hogy a jelen 16 pont rendelkezéseinek betartásával jár el, és lehetővé teszi a Vevő vagy a Vevő által kijelölt könyvvizsgáló számára ennek ellenőrzését. A Beszállító az ellenőrzések során a Vevő részére nyújtott támogatással kapcsolatban felmerült költségeit és kiadásait a Vevő viseli.

16.6 A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy a Beszállító a Vevő Személyes Adatainak tekintetében harmadik fél adatfeldolgozókat jelöljön ki. A Beszállító tájékoztatja a Vevőt a további harmadik fél adatfeldolgozó személyének hozzáadására vagy cseréjére vonatkozó tervezett változásról, ezáltal lehetőséget adva a Vevő számára, hogy kifogást emelhessen a változások ellen. A Beszállító megerősíti, hogy a további adatfeldolgozóval a Vevő Személyes Adatainak egyenértékű védelmét biztosító írásbeli megállapodást kötött vagy (adott esetben) fog kötni. A Beszállító felelős az általa igénybe vett al-adatfeldolgozók
tevékenységéért és mulasztásáért.

17. VIS MAIOR

17.1 A Beszállító nem sérti meg a jelen ÁSZF-t és nem felel a Szerződésben foglalt kötelezettségei késedelmes teljesítéséért vagy nemteljesítéséért, amennyiben a késedelmet vagy nemteljesítést ellenőrzési körén kívül esőesemény, körülmény vagy ok idézte elő (Vis Maior Esemény). Ilyen helyzetben a Beszállító fenntartja a jogot arra, hogy a Feladás Napját elhalassza vagy a Szerződéstől elálljon.

17.2 Amennyiben a Beszállító kilencven (90) vagy több napon keresztül Vis Maior Esemény miatt nem tudja teljesíteni a Szerződésből fakadó kötelezettségeit, akkor a Vevő az adott Szerződés vonatkozásában másik beszállítótól szerezhet be hasonló termékeket (azzal a feltétellel, hogy erről előzetesen írásban tájékoztatja a Beszállítót).

18. VESZTEGETÉSELLENES RENDELKEZÉSEK

18.1 Mindkét Fél betartja a vesztegetésről szóló 2010. évi törvény [Bribery Act 2010] (amennyiben alkalmazandó), a külföldi korrupciós gyakorlatról szóló 1977. évi törvény [Foreign Corrupt Practices Act 1977] (amennyiben alkalmazandó), valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényt, valamint az egyéb alkalmazandó korrupcióellenes jogszabályok, szabályozások és követelmények (ha vannak) alapján fennálló kötelezettségeit, és nem jár el úgy, hogy esetlegesen megsértse a másik Félnek a vesztegetésről szóló 2010. évi törvény, a külföldi korrupciós gyakorlatról szóló 1977. évi törvény, valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény és az egyéb alkalmazandó korrupcióellenes jogszabályok, szabályozások és követelmények alapján fennálló kötelezettségeit. A Vevő köteles betartani a Beszállító vesztegetés elleni korrupciós szabályzatát, amelyről időről időre tájékoztatást kap.

19. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

19.1 Amennyiben a Vevő az illetékes vagy szabályozó hatóságtól a Termékekkel vagy a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos megkeresést kap, akkor a Vevő a megkeresésről – a megengedett mértékben – haladéktalanul írásban tájékoztatja a Beszállítót és átadja annak másolatát.

19.2 A jelen ÁSZF és az az alapján megkötött Szerződés a Beszállító és a Vevő között jön létre, amelyet a Vevő a Beszállító előzetes, írásbeli beleegyezése nélkül nem engedményez és nem engedményezhet (vagy más módon nem ruház át vagy nem ruházhat át).

19.3 A jelen ÁSZF vagy bármely Szerződés alapján a másik Félhez intézett értesítést írásban, magyar nyelven és a Fél székhelyére (ha társaság) vagy tevékenysége végzésének központjába (egyéb esetben) címezve kell megtenni, és személyesen, előzetesen kifizetett, ajánlott levélben vagy kereskedelmi futárszolgálat útján kell kézbesíteni. A jelen pont rendelkezései nem vonatkoznak a Felek közötti e-mailben küldhető kommunikációra.

19.4 A jelen ÁSZF semmilyen jogot vagy előnyt nem ruház át harmadik személyekre, sem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján, sem más módon.

19.5 A jelen ÁSZF-ben vagy jogszabályban foglalt bármely jog vagy jogorvoslati lehetőség érvényesítésének vagy gyakorlásának bármely Fél részéről történő elmulasztása vagy késedelme nem jelenti az adott jogról vagy bármely más jogról, illetve jogorvoslati lehetőségről való lemondást, és nem akadályozza vagy korlátozza az adott jog vagy bármely más jog, illetve jogorvoslati lehetőség további gyakorlását. A jog vagy jogorvoslati lehetőség egyszeri vagy részleges gyakorlása nem akadályozza vagy korlátozza az adott jog vagy jogorvoslati lehetőség, illetve bármely más jog vagy jogorvoslati lehetőség további gyakorlását. Bármilyen típusú joglemondás vagy mentesítés kizárólag írásban és az érintett Fél meghatalmazott képviselőjének aláírásával érvényes.

19.6 Amennyiben joghatósággal rendelkező bíróság vagy más illetékes testület úgy dönt, hogy a jelen ÁSZF bármely rendelkezése semmis vagy egyébként kikényszeríthetetlen, de a megfelelő módosítással érvényes és kikényszeríthető lenne, akkor az adott rendelkezés az érvényességhez és kikényszeríthetőséghez szükséges legkisebb módosítással alkalmazandó. Amennyiben az adott rendelkezést nem lehet így módosítani, a rendelkezés érvénytelensége vagy kikényszeríthetetlensége nem érinti vagy csorbítja a jelen ÁSZF bármely más rendelkezésének érvényességét vagy hatályosságát.

19.7 A jelen ÁSZF egyetlen pontja sem irányul a Felek közötti közös vállalat, megbízási jogviszony vagy társulás létrehozására. A jelen ÁSZF kifejezett ellenkező rendelkezése hiányában egyik Fél sem rendelkezik felhatalmazással arra és nem cselekszik úgy, hogy a másik Fél nevében eljárjon, nyilatkozatokat tegyen vagy szerződést kössön.

19.8 A csalás vagy a megtévesztés esetét kivéve:
a) minden (a jelen ÁSZF-t magában foglaló) Szerződés a Felek között létrejött teljes megállapodást rögzíti, és hatályon kívül helyezi az adott Szerződés tárgyával – így többek között a Vevőnek szállított vagy szállítandó Termékekkel – kapcsolatos összes korábbi nyilatkozatot, megállapodást, tárgyalást vagy egyetértést; valamint
b) a Vevő elismeri, hogy egyik Szerződés megkötésekor sem támaszkodott olyan kijelentésre, nyilatkozatra, ígéretre vagy szavatosságra, amely nem szerepel egyértelműen megfogalmazva a jelen ÁSZF-ben.

19.9 Irányadó jog és joghatóság: A jelen ÁSZF alapján megkötött minden Szerződésre és az ezekből származó vagy ezekkel kapcsolatban felmerülő vitákra és követelésekre (ideértve a szerződésen kívüli vitákat és követeléseket is) a magyar jog az irányadó és azok a magyar jog szerint értelmezendők, az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló ENSZ egyezmény kivételével. Mindkét Fél visszavonhatatlanul tudomásul veszi, hogy a magyar bíróságok kizárólagos joghatósággal rendelkeznek a jelen ÁSZF-ből vagy az az alapján kötött Szerződésekből, azok tárgyából vagy létrejöttéből eredő vagy ezekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita vagy követelés (ideértve a szerződésen kívüli vitákat és követeléseket is) rendezése tekintetében.

19.10 A jelen Általános Szerződési Feltételekben vastag dőlt betűvel jelölt általános szerződési feltételek a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen eltérnek.

(2.0 Verzió – 2022. június)