A CooperVision Kft.-re (Beszállító) vonatkozó üzleti feltételek

Definíciók
A jelen üzleti feltételekben használt kifejezések definíciói:
Munkanap: minden olyan nap, melyen a bankok Budapesten nyitva tartanak; Szerződés: meghatározását lásd az alábbi 1.2 pontban. Ügyfél: a Beszállító ügyfele; Szállítás: A 4.2 pontban meghatározottak szerint; Szállítási Határidő: meghatározását lásd az alábbi 4.1 pontban; Fizetési Határidő: meghatározását lásd a 9.3 pontban; Európa: meghatározását lásd a 3.1 pontban; Cégcsoport: a Beszállító, annak mindenkori leányvállalatai vagy holdingtársaságai és ezen holdingtársaságok leányvállalatai; Incoterms: a 2010-es International Commercial Terms (Nemzetközi Kereskedelmi Feltételek) és későbbi módosított vagy újonnan hatályba lépő változatai; SZTJ: Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok a 13 pontban foglaltak szerint; Megrendelés: Az Ügyfél által a Beszállítónak Termékekre vonatkozóan adott megrendelés; Felek: az Ügyfél és a Beszállító, külön-külön: a Fél; Ár: meghatározását lásd a 9.1 pontban; Termékek: a Beszállító által az Ügyfélnek szállított bármely termék; Üzleti Feltételek: a jelen dokumentumban lefektetett feltételek.

1. A Megrendelés folyamata és a szerződés létrejötte

1.1 Megrendelés: Egy Megrendelés a Termékeknek a jelen Üzleti Feltételekkel összhangban történő megvásárlására vonatkozó ajánlat. A Beszállítónak jogában áll saját belátása szerint részben vagy teljes egészében elfogadni vagy elutasítani a Megrendelést.

1.2 Megrendelés elfogadása: Egyetlen Megrendelés – ide értve a kért szállítási határidőt is – sem tekintendő a Beszállító által elfogadottnak, és a Beszállító nem köteles leszállítani a Termékeket mindaddig, amíg a Beszállító az adott Megrendelésre vonatkozóan ki nem adott az Ügyfélnek egy rendelési számot vagy egyéb elfogadó dokumentumot. Ekkor létrejön a Szerződés. A Feleknek a Szerződéssel kapcsolatos minden levelezésükben hivatkozniuk kell a rendelési számra.

1.3 Szerződés módosítása: Az Ügyfél nem jogosult a Szerződést felmondani, attól elállni vagy azt módosítani, kivéve, ha a Beszállító a módosításhoz vagy szerződésbontáshoz írásban hozzájárult.

1.4 Visszárura vonatkozó szabályok: Az Ügyfél csak a Beszállító saját döntésétől függően jogosult Árukat visszaküldeni, kivéve, ha az Áruk hibásak (ebben az esetben a 11 pont lép hatályba), vagy azokat a Beszállító hívja vissza a 12 pontban foglaltak szerint. Az Ügyfélnek előzetesen fel kell vennie a kapcsolatot a Beszállítóval, hogy bármely Áru visszaküldése előtt megkapja az erre vonatkozó jóváhagyó nyomtatványt. A Beszállító nem vesz át jóváhagyás vagy jóváhagyó nyomtatvány nélkül visszaküldött Árukat. Termékek jóváhagyással történő visszaküldésére az alábbi feltételek vonatkoznak:

a) a Termékeket az Ügyfél költségére és kockázatára kell visszaküldeni, és az Ügyfél felel a Termékek szállítás közbeni elvesztéséért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért;

b) a kontaktlencse Termékek visszaküldése (a Beszállító kizárólagos döntésétől függően) történhet cseretermék, jóváírás vagy visszatérítés ellenében, az eredeti számla keltétől számított 90 napon belül, feltéve, hogy a szóban forgó Termékek i) lejárati dátumáig legalább 12 hónap van hátra és ii) eredeti csomagolásukban, újra lezárható állapotban vannak (ezt ésszerűen mérlegelve a Beszállító állapítja meg); és

c) a nem kontaktlencse Termékek csak akkor küldhetők vissza, ha hibásak (ebben az esetben a 11 pont lép hatályba), vagy ha azokat a Beszállító hívja vissza a 12 pontban foglaltak szerint.

1.5 Üzleti Feltételek: A Beszállító által szállított Termékekre kizárólag a jelen Üzleti Feltételek vonatkoznak, más feltételek nem érvényesek. Bármely egyéb, a Felek által a Termékek megrendelése vagy üzleti adminisztráció során létrehozott levelezés vagy dokumentum csak az adminisztráció megkönnyítését szolgálja, és az azokon szereplő feltételek csak akkor érvényesek, ha összhangban vannak a jelen Üzleti Feltételekben megfogalmazottakkal. A jelen 1.5 pont érvényességének korlátozása nélkül a Szállítónak jogában áll, hogy az Ügyfélnek legalább 30 nappal korábban küldött írásbeli értesítéssel módosítsa a jelen Üzleti Feltételeket.

2. A Beszállító kötelezettségei

2.1 A Beszállító a Termékeket az EU jogból rá háruló kötelezettségekkel és az általánosan elfogadott iparági szabványokkal összhangban gyártja le, csomagolja és szállítja.

3. Az Ügyfél kötelezettségei

3.1 Az Ügyfél:

a) a Termékeket bármely Szerződéssel és a jelen Üzleti Feltételekkel összhangban vásárolja meg;

b) a Termékeket az Európai Gazdasági Térség vagy Svájc (Európa) területén kívül nem árulhatja, forgalmazhatja vagy teheti más módon elérhetővé a forgalmazók, viszonteladók vagy végfelhasználók számára a Beszállító vagy a Beszállító Vállalatcsoportja bármely védjegye alatt. A Beszállító e kötelezettség betartásának biztosítása céljából az Ügyféltől erre vonatkozó bizonyítékot kérhet és/vagy az Ügyfelet időszakos jelleggel ellenőrizheti.

c) nem adhat el a Beszállító által csak próbaként vagy mintaként leszállított Termékeket, ill. nem követelhet vagy kaphat fizetséget harmadik felektől ilyen Termékekért, továbbá az ilyen próbaként vagy mintaként szállított Termékek kapcsán a Beszállító i) fenntartja magának a jogot, hogy azok árát (a szállítást is beleértve) felszámítsa az Ügyfélnek és ii) az Ügyfél tudomásul veszi, hogy azokat a Beszállító kizárólag saját belátásától függően bocsátja rendelkezésre;

d) annak érdekében, hogy a Beszállító teljesíteni tudja az EU jog (és a Termékekre vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok) alapján rá háruló kötelezettségeket – értesíti a Beszállítót (i) azonnal, ha a Termékekkel kapcsolatban bármely súlyos, annak végső ügyfelei által elszenvedett, nem kívánt reakció lép fel; vagy (ii) késedelem nélkül, két Munkanapon belül, ha a Termékkel kapcsolatban bármely nem kívánt reakció gyanúja lép fel, és minden esetben közli a nem kívánt reakció részletes leírását, az érintett végfelhasználó(k) nevét és az országot, amelybe a Termékeket eladták. Az Ügyfél vállalja, hogy mindenkor együttműködik a Beszállítóval a Termékek biztonságosságának, teljesítményének és visszahívásának figyelemmel kísérése során. A jelen 3.1d) pont értelmében az Ügyfélnek listát kell vezetnie az Ügyfél által eladott Termékek adataival, a végfelhasználók nevével és címével, valamint azoknak az országoknak a nevével, ahová a Termékeket eladták. Ezt a listát a Beszállító részére, annak kérésére haladéktalanul hozzáférhetővé kell tenni;

e) a 3.1d) pontban foglalt követelményeken túl, annak lehetővé tétele érdekében, hogy a Beszállító belső értékesítési jutalékát hatékonyan tudja allokálni, az Ügyfél a Beszállítónak minden negyedévben jelentést küld, amelyben (országonkénti bontásban) részletezi a Termékek Ügyfél általi értékesítésének a megelőző három hónapban realizált mennyiségét;

f) mindenben az alkalmazandó – különösen a kontaktlencsékre és kontaktlencseápoló-szerekre vonatkozó nemzeti jogszabályokkal, közjogi szervezetszabályozó eszközökkel és szakmai szabályzatokkal (ide értve a szakmai irányelveket és szakmai protokollokat is) összhangban jár el, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a biztonságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott rendeletek) rendelkezéseit. A Beszállító fenntartja a jogot bármely ésszerű pótlólagos lépés megtételére, amelyet az Ügyfél jogszabályoknak, közjogi szervezetszabályozó eszközöknek és szakmai szabályzatokkal történő megfelelésének ellenőrzése érdekében szükségesnek tart; és

Folyadékok – Minimális rendelési mennyiség

g) nem adhat le a Beszállító által a kontaktlencse-folyadékokra meghatározott minimális rendelési mennyiségnél kevesebbre szóló Megrendelést. Az Ügyfél továbbá tudomásul veszi, és hozzájárul, hogy minden folyadék-jellegű Termékre minimum 6 flakon mennyiségű megrendelés adható le.

4. Szállítás

4.1 Szállítási Határidő: A Beszállító köteles minden ésszerűen elvárható erőfeszítést megtenni annak érdekében, hogy a Termékeket a Beszállító által a Szerződésben megerősített határidőre leszállítsa, vagy hamarabb, ha erről a Beszállító kellő időben, előre értesítette az Ügyfelet (a Szállítás Napja). A Felek megállapodnak abban, hogy a Szállítás Napja becsült időpont, és hogy a szállítás ideje nem játszik döntő szerepet a Beszállító szállítási kötelezettségének teljesítése szempontjából.

4.2 Szállítás helye: A Termékek leszállítására a Beszállító telephelyén akkor kerül sor, amikor a Termékek kiszállításra kész állapotba kerülnek (Szállítás). A Beszállító az Ügyfél kérésére és kizárólagos költségére, valamint kockázatára megszervezheti a Termékeknek az Ügyfél telephelyére történő szállítását és biztosítását.

4.3 Részszállítás: A Beszállító saját döntése szerint részletekben is leszállíthatja a Termékeket; a részszállítmányok külön számlázhatók és fizethetők. A jelen Üzleti Feltételekben szereplő, Szerződésekre vonatkozó hivatkozások adott esetben részszállítmányokra vonatkozó hivatkozásokként értelmezendők. Egy-egy részszállítmány lemondása vagy törlése nem jogosítja fel az Ügyfelet arra, hogy bármely más Szerződést vagy részszállítmányt lemondjon vagy töröljön, kivéve ha ehhez a Beszállító írásban hozzájárul.

4.4 Átvétel: A Termékek egyes szállítmányai akkor tekintendőek az Ügyfél által átvettnek, ha az Ügyfél a Termékek kézhez vételétől számított 5 Munkanapon belül nem jelenti, hogy a Termékek hibásak vagy hiányosak lennének. Erre irányuló értesítés hiányában a küldemény feladási mennyiségének Beszállító általi, szállítólevélben történő rögzítése megfelelően igazolja az Ügyfél által átvett mennyiséget.

4.5 Késedelem: A 4.7 pontban foglaltakat kivéve, ha a Beszállító nem szállította le a Termékeket a Szállítási Határidőre,

a) az Ügyfél írásban figyelmeztetheti a Beszállítót a késedelemről és kérheti a figyelmeztetéstől számított tíz napon belül történő szállítást, és

b) ha a Beszállító a meghosszabbított szállítási határidőre sem szállítja le a Termékeket, az Ügyfélnek jogában áll az adott Szerződés vonatkozásában másik beszállítótól hasonló termékeket beszerezni (feltéve, hogy erről előzetesen, írásban tájékoztatja a Beszállítót).

4.6 A Felek megállapodnak és tudomásul veszik, hogy a 4.5 pontban foglaltak jelentik az Ügyfél egyetlen jogérvényesítési lehetőségét a Termékek késedelmes vagy elmulasztott leszállítása kapcsán, és az ilyen késedelem vagy mulasztás nem minősül a jelen Üzleti Feltételek megsértésének, a Beszállító pedig nem felel a Beszállító szállítási késedelméből vagy elmulasztott szállításából eredő bármely veszteségért vagy kárért.

4.7 Az Ügyfél által okozott késedelmek: Amennyiben az Ügyfél bármely Terméket nem vesz át a Szállítás Napján, vagy ha a Szállítás azért késik, mert az Ügyfél késedelmesen vagy nem közöl olyan információkat a Beszállítóval, melyeket az utóbbi a szállítás lehetővé tétele érdekében kért az Ügyféltől,

a) a Termékek leszállítottnak minősülnek, és úgy kell tekinteni, hogy a kockázatok a következők közül a korábban bekövetkezővel egyidejűleg átszálltak az Ügyfélre: i) a Szállítás Napján, vagy ii) a Szerződés keltétől számított 20 Munkanapon; és

b) a Beszállító a szállításig az Ügyfél kizárólagos költségére (ide értve a tárolási és biztosítási költségeket is) tárolhatja a Termékeket.

5. Tulajdonjog és kockázat átszállása

5.1 A Termékek elvesztésének, sérülésének és megsemmisülésének kockázata a Szállítás időpontjában átszáll az Ügyfélre. Minden Terméket az Incoterms 2010-ben lefektetett FCA (Beszállító telephelye) paritáson kell átadni az Ügyfélnek. A Termékek tulajdonjoga mindaddig nem száll át az Ügyfélre, amíg a Beszállító a 9 pontban foglaltak szerint meg nem kapta a Termékek számla szerinti teljes vételárát (az esetleges szállítási költségekkel együtt).

5.2 Amennyiben az Ügyfél részletekben veszi át vagy fizeti ki a Termékeket, az ilyen Termékek tulajdonjoga az adott Szerződés hatálya alá tartozó Termékek utolsó részletének kifizetésekor száll át az Ügyfélre.

5.3 Mindaddig, amíg a Termékek tulajdonjoga az 5.1 vagy 5.2 pontban foglaltak szerint át nem szállt az Ügyfélre, az Ügyfél:

a) a Termékeket nem egyesítheti vagy vegyítheti más termékekkel, és a Beszállító tulajdonaként megjelölve köteles tárolni azokat;

b) a Termékeket megfelelő állapotban kell tartania és nem távolíthat el, tehet felismerhetetlenné vagy takarhat el semmilyen, a Termékeken szereplő vagy azokhoz kapcsolódó azonosító jelet/csomagolást;

c) a Beszállító nevében biztosítani tartozik a Termékeket (és a Beszállító kérésére be kell mutatnia a biztosítási kötvényt), valamint

d) az 5.4 pontban foglaltak kivételével nem jogosult a Termékeknek rendes üzletmenete keretében történő viszonteladására vagy felhasználására

5.4 Amennyiben a tulajdonjognak az Ügyfélre történő átszállása előtt

a) a Beszállítónak ésszerű megfontolás alapján oka van feltételezni, hogy az Ügyfél megsértette az 5.3 pontban foglaltakat, vagy fizetésképtelen, vagy fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetbe került, vagy nem teljesítette fizetési kötelezettségét a Fizetési Határidőn belül, a Beszállítónak jogában áll belépni az Ügyfél bármely helyiségébe (amelyekben a Termékeket tárolják), és magához venni, újraértékesíteni vagy a Beszállító saját belátása szerint más módon rendelkezni az ilyen Termékekkel, vagy

b) ha az Ügyfél (szokványos piaci feltételek mellett, és teljes piaci áron) eladja a Termékeket, vagy más módon megválik azoktól, vagy azok vonatkozásában biztosítási kárigényt jelent be, az így megvalósított értékesítés bevétele vagy az így kifizetett biztosítási összeg a Beszállítót illeti meg, és a Beszállító részére azonnal, további felszólítás nélkül esedékes. A Beszállító ilyen esetben jogosult minden (valamely Szerződés alapján vagy egyéb okból zajló) Termékszállítást felfüggeszteni vagy beszüntetni, és az érintett Szerződést vagy a Felek között fennálló egyéb megállapodást felmondani.

6. Termékek gyártásának beszüntetése vagy módosítása

6.1 A Beszállítónak jogában áll, hogy az Ügyfél irányában fennálló felelősség nélkül bármikor beszüntesse bármely vagy az összes Termék szállítását, vagy módosítsa bármely termék designját, anyagát, gyártási módját, specifikációját, csomagolását vagy bármely egyéb elemét, feltéve, hogy a módosítás nem csorbítja érdemben az érintett Termék teljesítményét.

7. Kizárólagosság

7.1 A Termékek vonatkozásában a Beszállító lesz az Ügyfél egyedüli és kizárólagos beszállítója, kivéve, ha a Beszállító előzetesen, írásban hozzájárult, hogy az Ügyfél a Termékeket egy előre meghatározott, kijelölt forgalmazótól szerezze be. Az Ügyfél egyetlen Terméket sem vásárolhat meg külső, harmadik felektől.

8. Fizetésképtelenség

8.1 Amennyiben a Beszállítónak elvárható gondosság mellett eljárva oka van feltételezni, hogy az Ügyfél fizetésképtelen, vagy fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetbe került, vagy üzleti tevékenységét beszüntette, illetőleg ezzel fenyegető helyzetbe került, a Beszállító jogosult bármely Szerződéstől elállni vagy azt felmondani, valamint ezen Szerződések teljesítését felfüggeszteni anélkül, hogy ezért az Ügyféllel szemben felelősség terhelné. A Beszállító jelen pontban rögzített jogai a Beszállítót megillető bármely egyéb jogokat nem érintik.

9. Ár és fizetés

9.1 Az Ügyfél a Szerződésben meghatározott árat (az Ár) tartozik megfizetni. Amennyiben ár nem került meghatározásra, az Ügyfél a Beszállítónak a Szállítás napján érvényes árlistájában szereplő árat tartozik fizetni. Az Árat a Szerződésben meghatározott pénznemben kell megfizetni, és nem tartalmazza a következőket: i) a Termékek csomagolásának, fel- és lerakodásának, valamint biztosításának költségét, ii) a szállítás költségét (amennyiben ilyen költség felmerül), melyről a Beszállító külön, esetenként értesíti az Ügyfelet, valamint iii) a hozzáadottérték-adót vagy más, vonatkozó kereskedelmi adót, mely utóbbiakat hozzá kell adni az Árhoz, és az Ügyfélnek a jelen 9.1 pontban foglaltak szerint kell megfizetnie.

9.2 A Beszállítónak jogában áll, hogy az Ügyfélnek 15 nappal előbb küldött írásbeli értesítést követően bármely Termék Árát megváltoztassa.

9.3 Az Ügyfélnek a valamely Szerződés és a jelen Üzleti Feltételek hatálya alá tartozó minden kifizetést a Beszállító és az Ügyfél között létrejött írásbeli megállapodás szerint, vagy ilyen külön megállapodás hiányában a vonatkozó számlán szereplő Fizetési Határidőig kell teljesítenie. Amennyiben a Fizetési Határidő nem Munkanap, akkor az esedékesség a rákövetkező Munkanap. A számlák kifizetésének pontossága lényeges körülménynek számít. A kifizetések csak akkor tekintendők teljesítettnek, amikor a Beszállító számláján jóváírták a szóban forgó összeget.

9.4 Az Ügyfél által fizetendő minden összeget nettó, levonásoktól és visszatartásoktól mentesen kell kifizetni, kivéve, ha a törvény ettől eltérően rendelkezik. Amennyiben a törvény úgy rendelkezik, hogy a fizetendő összegekből levonást vagy visszatartást kell eszközölni, az Ügyfélnek egy olyan összeget kell megfizetnie, amelyből a levonások és visszatartások után pontosan annyi marad a Beszállítónak, amennyire jogosult lett volna akkor, ha nem lett volna szükség a törvény által megkövetelt levonásra vagy visszatartásra.

9.5 Amennyiben az Ügyfél bármely fizetést nem teljesít a Fizetési Határidőig:

a) az Ügyfél a késedelmes fizetés után megfizetni tartozik minden kapcsolódó költséget, valamint a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – nyolc százalékponttal növelt értéke. A késedelmi kamat napra lebontva, felszólításra fizetendő, attól a naptól kezdve, amelyen a fizetés esedékessé vált, addig a napig, amíg az Ügyfél a tartozását teljes összegben ki nem egyenlítette, valamint

b) a Beszállítónak jogában áll minden Terméknek az Ügyfél felé történő szállítását felfüggeszteni mindaddig, amíg az Ügyfél az összes kinnlevő összeget maradéktalanul ki nem fizette.

10. A Termékek minősége

10.1 A Beszállító garantálja az Ügyfélnek, hogy a Termékek a Szállításkor és a Szállítási Határidőtől számított 6 (hat) hónapon át mentesek lesznek minden olyan hibától, mely kizárólag tervezési, anyag- vagy gyártási hiba miatt merülnek fel, azzal a kikötéssel, hogy a Beszállító nem felel a jelen jótállás megsértéséért, amennyiben

a) az Ügyfél azt követően, hogy a 11 pontban foglaltak szerint értesítette a Beszállítót valamely hibáról, lehetővé teszi a hibás Termék további felhasználását, vagy

b) a hiba azért merül fel, mert az Ügyfél megsértette a 12 pont alapján fennálló kötelezettségeit.

11. Hibás Termékek

11.1 Amennyiben az Ügyfél a Termékben a 10.1 pontban foglaltak megsértése következtében fennálló hibát fedez fel, 5 (öt) Munkanapon belül értesíteni tartozik a Beszállítót. A Beszállító az értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul, kizárólagos belátása szerint és a 11.2 pontban foglaltak figyelembe vételével orvosolni tartozik a hibát úgy, hogy a hibás Termékeket az Ügyfél értesítését követő legrövidebb időn belül ugyanolyan vagy lényegében azonos termékekre cseréli. Ha a Beszállító a jelen 11.1 pontban foglaltak szerint cseretermékeket szállít, a jelen Üzleti Feltételek azokra a Termékekre is vonatkozik.

11.2 Amennyiben a Beszállító üzletileg ésszerűen elvárható erőfeszítések után nem képes a pontban foglaltak szerint csereterméket szállítani, az Ügyfél visszaküldheti a Termékeket, és a Beszállító vagy (saját belátása szerint) haladéktalanul visszatéríti az Ügyfél számára a hibás Termékekért kifizetett Árat, vagy azzal a felek a jövőbeli Megrendelés során elszámolnak

11.3 A Felek tudomásul veszik és megegyeznek abban, hogy a 11.1 és 11.2 pontban foglalt megoldások képezik az Ügyfelet a jelen Üzleti Feltételek alapján a Beszállító által szállított hibás Termékek kapcsán megillető egyetlen és kizárólagos jogérvényesítési lehetőséget, és a Beszállító az Ügyfél felé semmilyen további felelősséggel nem tartozik azért, mert a Termékek nem feleltek meg a 10.1 pontban foglalt követelményeknek. Az Ügyfél által a jelen 11 pontban foglaltak szerint hibás Termékekkel kapcsolatban támasztott követelés nem jogosítja fel az Ügyfelet arra, hogy bármely más Szerződés, szállítmány vagy részszállítmány Szállítását vagy kifizetését lemondja vagy visszautasítsa.

12. Biztonság és termékvisszahívás

12.1 Az Ügyfél

a) mindenkor köteles betartani a Termékekhez a Beszállító által a Termékek tárolásával, alkalmazásával, mozgatásával, kezelésével, karbantartásával és használatával kapcsolatban mellékelt utasításokat és irányelveket, és alkalmazottait és ügyfeleit is fel kell szólítania ezek betartására;

b) nem módosíthatja és semmilyen módon nem befolyásolhatja a Terméket és annak működését (ide értve a Termékek felbontását, megváltoztatását, részekre bontását, újracsomagolását vagy bármely címke módosítását), kivéve, ha erre a Beszállító kifejezett írásbeli utasítása alapján kerül sor, és

c) gondoskodni tartozik arról, hogy a Termékek tárolásáért, alkalmazásáért, mozgatásáért, kezeléséért, karbantartásáért és felhasználásáért felelős személyeknek rendelkezésére álljon minden, a jelen 12.1 pont betartásához szükséges információ. A Beszállító nem vállal felelősséget az Ügyfél felé azért, ha a Termékeket nem a Beszállító által kiadott utasításoknak vagy irányelveknek megfelelően tárolják vagy kezelik.

12.2 Panaszkezelés. Az Ügyfél a Termékekkel kapcsolatos minden panaszról tájékoztatja a Beszállítót és betartja a Beszállító által ezen panaszokhoz kapcsolódó kérdések, eljárások vagy tárgyalások kapcsán adott utasításokat. A Termékekkel összefüggő minőségi vagy biztonsági problémákkal kapcsolatban a Beszállító értesíti az illetékes hatóságokat, kivéve azokban az esetekben, amikor a Beszállító kifejezett, írásos utasítást ad az Ügyfélnek arra, hogy az értesítésnek tegyen eleget.

12.3 A Visszahívási Folyamat: A Beszállító saját belátása szerint

a) visszahívhatja bármely, az Ügyfélnek vagy annak ügyfeleinek már eladott Terméket (és vagy visszatéríti az Árat, vagy azzal a Felek a jövőbeli megrendelések során elszámolnak, vagy kicseréli a Termékeket), vagy

b) tájékoztatót adhat ki az Ügyfél számára az Ügyfélnek vagy annak ügyfeleinek már eladott Termékek jellegével és használatával kapcsolatban,

és az Ügyfélnek mindkét esetben teljes körűen és azonnal eleget kell tennie a Beszállító utasításainak. Az Ügyfélnek csak akkor áll jogában visszahívást kezdeményezni, ha azt a Beszállító kifejezett és írásbeli utasítására teszi.

13. Szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

13.1 A jelen Üzleti Feltételek szóhasználatában a Szellemi Tulajdonhoz Fűződő Jogok (SZTFJ) a következőket jelenti: szabadalmak, találmányokhoz fűződő jogok, szerzői és kapcsolódó jogok, védjegyekhez, üzleti és domainnevekhez, külső megjelenéshez, goodwill-hez fűződő jogok, a névbitorlásért való perindítás joga, az ipari mintához, adatbázisokhoz fűződő jogok, az üzleti titok (ide értve a Know-How-t is) használatának és bizalmassága megvédésének joga, valamint minden egyéb, szellemi tulajdonhoz fűződő jog, függetlenül attól, hogy azt bejegyezték-e vagy sem, az ilyen és ezekhez hasonló vagy ezekkel egyenértékű, a világ bármely részén jelenleg vagy a jövőben fennálló jogok és védelmi formák kérvényezésének, elnyerésének, megújításának és kiterjesztésének joga, valamint az ezekből a jogokból eredő elsőbbség igénylésének és érvényesítésének joga.

13.2 A Termékekhez fűződő vagy azokkal kapcsolatban keletkező minden SZTFJ a Beszállító vagy Cégcsoportja tulajdonát képezi. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Termékekhez fűződő, ám harmadik feleket megillető SZTFJ-ket az Ügyfél akkor gyakorolhatja, ha a Beszállító olyan írásbeli licencet kap az érintett licencadótól, melynek feltételei lehetővé teszik a Beszállító számára, hogy ezen jogokat licencbe adja az Ügyfélnek.

13.3 Védjegyek: A Beszállító nem kizárólagos és (a Beszállító döntésétől függően) visszavonható jogot biztosít az Ügyfélnek a Beszállító nevének és védjegyeinek az értékesítési dokumentumokon, az értékesítési pontokon használt anyagokon és a Termékek népszerűsítését szolgáló hirdetéseken történő, a jelen Üzleti Feltételekkel összhangban történő felhasználására (Védjegyek).

13.4 Az Ügyfél a jelen Üzleti Feltételekben meghatározottakon kívül nem használhatja a Beszállító nevét vagy a Védjegyek bármelyikét, vagy bármely más olyan nevet vagy védjegyet, mely hasonlít a Beszállító, a Beszállító Cégcsoportja és/vagy a Termékek nevére vagy védjegyére, illetőleg nem nyújthat be bejegyzési kérelmet ezek vonatkozásában, és a használatot vagy a bejegyzési kérelem benyújtását másoknak nem teheti lehetővé, illetőleg másokat arra nem hívhat fel.

13.5 Az Ügyfél a Beszállító előzetes, írásbeli engedélye nélkül

a) nem módosíthatja, egészítheti ki, teheti felismerhetetlenné vagy távolíthatja el bármilyen módon i) a Termékek bármely csomagolását vagy címkéjét, feliratát, ide értve a kontaktlencse Termékek eltávolítását a buborékcsomagolásból vagy a csomagolásuk bármely más módon történő módosítását, ii) a Védjegyekre vagy a Beszállítóra vagy bármely egyéb névre vonatkozó bármely hivatkozást, függetlenül attól, hogy azokat a Termékekhez, azok csomagolásához vagy címkéjéhez csatolták vagy más módon rögzítették-e;

b) a Termékek vonatkozásában nem használhat a Védjegyeken kívül más védjegyeket;

c) nem használhat olyan védjegyeket vagy kereskedelmi neveket, melyek félrevezető módon hasonlítanak a Védjegyekre vagy a Beszállító által használt bármely egyéb védjegyre vagy kereskedelmi névre, valamint

d) a Beszállító előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhat vagy regisztrálhat olyan domainneveket, melyekben szerepelnek a Beszállító Védjegyei.

13.6 Ha az Ügyfél kísérletet tesz

a) a Beszállító bármely SZTFJ-je érvényességének, vagy a Beszállító vagy a Beszállító Cégcsoportjának ahhoz fűződő tulajdonjogának kétségbe vonására, vagy

b) olyan cselekedet végrehajtására, vagy harmadik feleket olyan cselekedetek végrehajtására hatalmaz fel, melyek ténylegesen vagy potenciálisan érvényetlenné tennének bármely SZTFJ-t vagy a Beszállító vagy a Beszállító Cégcsoportjának azokhoz fűződő jogait, vagy azokkal összeférhetetlen lenne, vagy

c) bármely olyan cselekedet elmulasztására, vagy harmadik feleket olyan cselekedetek elmulasztására hatalmaz fel, melyek elmulasztása ténylegesen vagy potenciálisan érvénytelenné tenne bármely SZTFJ-t vagy a Beszállító vagy a Beszállító Cégcsoportjának azokhoz fűződő jogait, vagy azokkal összeférhetetlen lenne,

az az érintett Szerződés és a jelen Üzleti Feltételek vonatkozásában lényeges szerződésszegésnek minősül.

13.7 Az Ügyfél köteles haladéktalanul értesíteni a Beszállítót bármely SZTFJ minden, a tudomására jutó, tényleges, küszöbön álló vagy feltételezett megsértéséről.

14. Kártalanítás, felelősség alóli mentesítés

14.1 Az Ügyfél kártalanítani és a felelősség alól mentesíteni köteles a Beszállítót és annak igazgatóit, tisztségviselőit, alkalmazottait, alvállalkozóit és megbízottjait (a Beszállítói Mentesített Kör) mindennemű olyan követelés, felelősség, kártérítés, veszteség, közigazgatási vagy egyéb bírság, költség és kiadás tekintetében (ide értve az ügyvédi költségek teljes körű megtérítését is, függetlenül attól, hogy azok a Beszállítói Mentesített Kör bármely tagjának terhére merültek fel, vagy azok ellen kerültek megítélésre), melyet a Beszállítói Mentesített Kör bármely tagja szenved el közvetve vagy közvetlenül az Ügyfélnek a 12., 13. vagy 17 pontban meghatározott kötelezettségeinek az Ügyfél általi megsértéséből eredő per, követelés vagy eljárás következtében. Az Ügyfél kártalanítási és felelősség alóli mentesítési kötelezettsége kiterjed a közigazgatási hatóság által az Ügyfélre kiszabott fizetési kötelezettségekre is.

15. Titoktartás

15.1 Mindegyik Fél (a fogadó fél) köteles szigorúan bizalmasan kezelni minden műszaki és kereskedelmi know-how-t, specifikációt, találmányt, eljárást vagy kezdeményezést, melyek bizalmas természetűek, és melyeket a másik Fél (a közlő fél), annak bármely alkalmazottja, megbízottja vagy alvállalkozója hoz a fogadó fél tudomására, továbbá minden egyéb olyan bizalmas információt, amelyet a fogadó fél a közlő fél vállalkozásával, termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban esetleg megszerez. A fogadó fél ezeket a bizalmas információkat csak azoknak az alkalmazottainak, megbízottjainak vagy alvállalkozóinak hozhatja a tudomására, akiknek vagy amelyeknek tudniuk kell ezekről az információkról annak érdekében, hogy a fogadó fél teljesíteni tudja a Szerződés alapján rá háruló kötelezettségeket, és gondoskodni tartozik arról, hogy ezek az alkalmazottak, megbízottak vagy alvállalkozók ugyanúgy eleget tegyenek az ebben a pontban lefektetett kötelezettségeknek, mintha maguk is a Szerződést kötő felek közé tartoznának. A fogadó fél közzéteheti a közlő félnek azokat a bizalmas információit is, melyek közzétételét a törvény, bármely állami szerv vagy hatóság vagy illetékes bíróság írja elő.

16. A felelősség korlátozása

16.1 A jelen Üzleti Feltételek egyetlen pontja sem korlátozza vagy zárja ki a Beszállító alábbiakkal kapcsolatos felelősségét:

a) a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozás; 

b) abban az esetben, ha az ilyen korlátozás vagy kizárás ellentmondana a vonatkozó jogszabályoknak.

16.2 A 16.1 pontban foglaltak figyelembe vételével

a) a Beszállító semmilyen körülmények között nem tartozik felelősséggel az Ügyfél felé, sem valamely szerződéses, sem szerződésen kívüli (ide értve a gondatlanságot is), sem valamely törvényes kötelezettség megsértése vagy egyéb ok miatt elmaradt haszonért vagy következménykárért, mely a Szerződés vagy a jelen Üzleti Feltételek hatálya alatt vagy azokkal kapcsolatban merül fel;

b) a jelen Üzleti Feltételekben kifejezetten előírtakon kívül mindkét Fél ezennel kizár minden egyéb olyan, akár hallgatólagos, akár a jelen Üzleti Feltételekbe vagy egy Szerződésbe valamely jogszabály, szokás (legyen az korábbi üzleti kapcsolatban alkalmazott vagy iparági) vagy gyakorlat által belefoglalt feltételt, garanciát vagy egyéb kikötést, mely a Felek között érvényben lehetne, ide értve a megfelelő minőségre, a rendeltetési célnak való megfelelésre vagy az ésszerű gondosságra és szakértelemre vonatkozó, hallgatólagos feltételeket, garanciavállalásokat vagy egyéb kikötéseket is, valamint

c) a Beszállítót az Ügyféllel szemben egy Szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban felmerülő egyéb, akár szerződéses, akár szerződésen kívüli károkozással (ide értve a gondatlanságot is), vagy egyéb módon okozott károkért (ide értve – korlátozás nélkül – az adatok elvesztését, illetőleg az adatvédelmi szabályszegést) terhelő felelősség teljes, összesített összege semmiképpen nem haladhatja meg a Szerződés alapján kifizetett vagy kifizetendő teljes Árat (azzal a megkötéssel, hogy az Ügyfélnek a fentieken kívül esedékességkor meg kell fizetnie az Árat is).

17. Adatvédelem

17.1 A jelen 17. pont alkalmazásában Adatvédelmi Jogszabály valamennyi, az adatvédelemre, a magánélet védelmére és a személyes adatok kezelésére vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabály és egyéb jogi aktus, ide értve különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a Rendelet) 2018. május 25. napján, azaz a Rendelet hatályba lépése napján és azt követően.

17.2 Amennyiben a szövegkörnyezetből más nem következik, a Rendeletben meghatározott fogalmak a jelen 17. pont alkalmazásában azonos jelentéssel bírnak. Abban az esetben, ha a Rendeletet egyéb jogi aktus váltja fel, e fogalmakat a jelen 17. pont alkalmazásában az új jogi aktusban meghatározottak szerint kell érteni.

17.3 A Felek tudomásul veszik, hogy az Adatvédelmi Jogszabályok alkalmazása szempontjából

a) az Ügyfél és a Beszállító saját jogukon, önálló adatkezelőknek minősülnek a jelen Üzleti Feltételek 3.1(d) pontja alapján az Ügyfél által gyűjtött és a Beszállító részére átadott személyes adatok vonatkozásában, és az ilyen adatok átadása adatkezelőtől adatkezelő részére történik; és

b) az Ügyfél a Beszállító (mint adatkezelő) adatfeldolgozójaként jár el a végső ügyfelek azon személyes adatai vonatkozásában, amelyeket a Beszállító az Ügyféltől kap meg, és kezel annak érdekében, hogy a Termékeket az Ügyfél végső ügyfelei részére közvetlenül jutassa el (Ügyfelek Személyes Adatai). Az adatkezelési tevékenységek részletes – az Ügyfelek Személyes Adataira is kiterjedő – ismertetése az alábbiakban található:

17.4 Az Ügyfél biztosítani köteles, hogy

a) valamennyi, az Ügyfél által a Beszállító rendelkezésére bocsátott, részére átadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat pontos és időszerű;

b) az Ügyfél az alkalmazandó Adatvédelmi Jogszabályokkal összhangban valamennyi szükséges adatkezelési tájékoztatás megadott és (amennyiben alkalmazandó) hozzájárulást beszerzett arra vonatkozóan, hogy az Ügyfél a személyes adatokat a Beszállító részére jelen Üzleti Feltételek céljára továbbíthassa.

17.5 Az Ügyfél és a Beszállító megállapodnak, hogy megfelelnek az Adatvédelmi Jogszabályokból fakadó kötelezettségeiknek a személyes adatoknak a jelen Üzleti Feltételek alapján vagy azokkal összefüggésben történő kezelése kapcsán.

17.6 Amennyiben bármely fél olyan panaszt, értesítést vagy tájékoztatást kap, amely az Adatvédelmi Jogszabályok tényleges vagy állítólagos megsértésére vonatkozik személyes adatoknak a jelen Üzleti Feltételek alapján vagy azokkal összefüggésben történő kezelése kapcsán, a fél köteles a másik felet késedelem nélkül írásban értesíteni; a felek kötelesek a vonatkozó megkeresés elintézése érdekében kölcsönösen együttműködni.

17.7 Abban a körben, amelyben a Beszállító az Ügyfél adatfeldolgozójaként jár el az Ügyfelek Személyes Adatai kapcsán (a 17.3(b) pontban meghatározottak szerint), a Beszállító köteles:

a) az Ügyfelek Személyes Adatait kizárólag a jelen Üzleti Feltételekben foglalt kötelezettségei teljesítése érdekében kezelni, kivéve, amennyiben a Beszállító az adatok tágabb körű kezelésére az Egyesült Királyság, az EU vagy valamely EU tagállam joga – amelynek hatálya rá kiterjed – alapján köteles; ilyen esetekben a Beszállító (a jogszabályok által lehetővé tett körben) köteles az Ügyfelet a vonatkozó jogi kötelezettségről tájékoztatni;

b) az Ügyfelet késedelem nélkül értesíteni, amennyiben a Beszállító álláspontja szerint az Ügyfelek Személyes Adatainak Beszállító általi, a jelen Üzleti Feltételekben foglaltak szerinti kezelése a Rendelet előírásaiba (utóbbi hatályba lépésének napján vagy azt követően) vagy az Egyesült Királyság, az EU vagy valamely EU tagállam alkalmazandó jogába ütközik, azzal, hogy az említett értesítési kötelezettség nem értelmezhető akként, hogy a Beszállító jogi vagy szakmai tanácsadással tartozna az Ügyfél felé;

c) az Ügyfél kérésére (és költségére) az Ügyfélnek adatfeldolgozóként segítsége nyújtani a Rendelet 28. cikke (3) bekezdésének (e) és (f) pontjai szerinti körben, méghozzá a Rendelet hatályba lépésétől kezdve;

d) biztosítani, hogy megfelelő technikai és szervezési intézkedések kerültek végrehajtásra, amelyek védelmet nyújtanak az Ügyfelek Személyes Adatainak jogosulatlan vagy jogszerűtlen kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben, azzal, hogy az ilyen intézkedéseknek meg kell felelniük legalább a Rendelet 32. cikkében (Az adatkezelés biztonsága) lefektetett követelményeknek, méghozzá a Rendelet hatályba lépésétől kezdve;

e) biztosítani, hogy az Ügyfelek Személyes Adatainak kezelésére jogosult személyeket az Ügyfelek Személyes Adatainak bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség terheli;

f) a 3.1(d) pontban foglaltak figyelembe vételével, az Ügyfelek Személyes Adataira vonatkozó, a jelen Üzleti Feltételek szerinti adatkezelés befejeztével (az Ügyfél utasításai alapján, illetőleg ezek hiányában saját döntése szerint) a Beszállító által vagy annak nevében tárolt Ügyfelek Személyes Adatait, illetőleg azok másolatait biztonságos módon visszaszolgáltatni vagy megsemmisíteni, kivéve, amennyiben az Ügyfelek Személyes Adatainak megőrzésére a Beszállító az alkalmazandó jogszabályok előírásaira tekintettel köteles;

g) kérésre az Ügyfél részére ésszerű körben valamennyi, az Ügyfél által kért tájékoztatást megadni annak érdekében, hogy az Ügyfél ellenőrizni tudja, hogy a Beszállító a jelen 17. pont rendelkezéseinek betartásával jár el. A fentiektől függetlenül és az Ügyfél ésszerű előzetes értesítése alapján a Beszállító támogatást köteles nyújtani az Ügyfélnek abban, hogy a Beszállítónak az Ügyfelek Személyes Adatai vonatkozásában a jelen 17. pont szerinti megfelelését ellenőrizze, azzal, hogy az ellenőrzés tárgyi köréről és lefolytatásának módjáról a Felek előzetesen megállapodnak. A Beszállító vállalja, hogy a jelen bekezdés szerinti jogai gyakorlása során ésszerűen és jóhiszeműen jár el. A Beszállítónak az Ügyfél részére történő, valamely ellenőrzéssel kapcsolatos támogatás-nyújtással összefüggésben keletkezett költségeit és kiadásait az Ügyfél viseli.

17.8 A Beszállító az Ügyfelek Személyes Adatainak kezelését bármely harmadik fél (al-adatfeldolgozó) részére alvállalkozásba adhatja, de (azokban az esetekben, amikor a Beszállító a 17.3(b) pont alapján az Ügyfél adatfeldolgozójaként jár el) a Beszállító az Ügyfelet valamennyi olyan al-adatfeldolgozóról értesíti, akik részére az Ügyfelek Személyes Adatainak kezelését alvállalkozásba tervezi adni, és gondoskodik arról, hogy az al-adatfeldolgozóval olyan szerződést kössön, amely az Ügyfelek Személyes Adatainak védelmét a 17. pontban foglaltakkal megegyező szinten biztosítja. A Beszállító az általa igénybe vett al-adatfeldolgozók tevékenységéért és mulasztásáért felelős.

18. Vis Maior

18.1 A Beszállító nem felel a bármely Szerződésben foglalt kötelezettségek késedelmes teljesítéséért, illetőleg nemteljesítéséért, amennyiben a késedelmet vagy nemteljesítést ellenőrzési körén kívül eső, elháríthatatlan körülmény okozta. Ilyen esetekben a Beszállító fenntartja a jogot, hogy a Szállítási Határidőtől eltérjen, vagy a Szerződéstől elálljon.

19. Korrupcióellenes rendelkezések

19.1 Mindkét Félnek teljesítenie kell minden hatályos, korrupcióellenes törvény és jogszabály alapján rá háruló kötelezettségeket, ideértve különösen de nem kizárólag a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI törvényt, és semmiképpen nem követhet el olyasmit, ami a másik Félnek bármely érvényes, korrupcióellenes törvény és jogszabály alapján fennálló bármely kötelezettségének megszegését eredményezné.

20. Általános rendelkezések

20.1 Ha valamelyik Fél a másik Fél működését szabályozó hatóságtól a Termékekkel kapcsolatos megkeresést kap, akkor ez a Fél a másik Fél működését szabályozó hatóság által megengedett mértékben és módon, a lehető leghamarabb tájékoztatni köteles a másik Felet.

20.2 A jelen Üzleti Feltételek és az annak hatálya alatt megkötött minden Szerződés a Beszállító és az Ügyfél, mint szerződő felek között jön létre, és az Ügyfél a Beszállító előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül nem élhet engedményezéssel, jogátruházással, tartozásátvállalással vagy szerződésátruházással.

20.3 A másik Félnek címzett minden értesítést az Ügyfél vagy a Beszállító bejegyzett székhelye szerinti hivatalos nyelven kell megfogalmazni, és az Ügyfél vagy a Beszállító bejegyzett székhelyére kell megküldeni.

20.4 A jelen Üzleti Feltételek egyetlen pontja sem ruház bármely harmadik félre bármilyen jogot vagy előnyt, sem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján, sem más módon.

20.5 Az, hogy valamelyik Fél késedelmesen vagy egyáltalán nem érvényesíti vagy gyakorolja valamely jogát, hatáskörét vagy jogérvényesítési lehetőségét, nem értelmezhető az adott jog korlátozásaként vagy az adott jogról való lemondásként. Ha valamelyik Fél lemond bármely jogáról, vagy valamely jogának megsértése esetén az őt megillető jogérvényesítési lehetőségről, az nem értelmezhető bármely más jogról, jogorvoslati lehetőségről vagy hatáskörről, vagy valamely jogának később bekövetkező megsértése esetén őt megillető jogérvényesítési lehetőségről való lemondásként. Mindenfajta joglemondás vagy jogérvényesítési lehetőségről lemondás csak írásba foglalva és az érintett Fél erre felhatalmazott képviselője által aláírva érvényes.

20.6 Amennyiben egy joghatósággal rendelkező bíróság vagy más, megfelelő hatáskörrel rendelkező testület úgy határoz, hogy a jelen Üzleti Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy más módon hatálytalan, de a megfelelő módosítással érvényessé és hatályossá tehető, akkor a szóban forgó rendelkezés az érvényességéhez és hatályosságához szükséges módosítással együtt értelmezendő. Ha valamely rendelkezés így nem módosítható, akkor a rendelkezés érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti vagy korlátozza a jelen Üzleti Feltételek bármely más rendelkezésének érvényességét vagy hatályosságát.

20.7 A jelen Üzleti Feltételek egyetlen pontja sem keletkeztet a Felek közötti vegyes vállalatot vagy társulást. A jelen Üzleti Feltételek kifejezett ellenkező rendelkezése hiányában, a jelen Üzleti Feltételek nem keletkeztetnek megbízási jogviszonyt a Felek között, és egyik Félnek sem áll jogában és nem is fog a másik Fél nevében eljárni, nyilatkozatokat tenni vagy szerződéseket kötni.

20.8 A jelen Üzleti Feltételek és az annak alapján megkötött Szerződések tartalmazzák a Felek között létrejött teljes megállapodást, és hatályon kívül helyeznek minden korábbi, ebben a tárgyban, többek között a Termékekkel kapcsolatban tett vagy létrejött nyilatkozatot, megállapodást, tárgyalást vagy félreértést, és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a jelen Üzleti Feltételek elfogadása során egyetlen olyan kijelentésre, nyilatkozatra, ígéretre vagy garanciára sem támaszkodott, mely nem szerepel egyértelműen megfogalmazva a jelen Üzleti Feltételekben.

20.9 Hatályos jog és joghatóság: A jelen Üzleti Feltételekre, az ennek alapján megkötött valamennyi Szerződésre és az ezekből származó vagy ezekkel kapcsolatban felmerülő minden vitára vagy követelésre (ide értve a szerződésen kívüli vitákat és követeléseket is) és azok értelmezésére a magyar jog az irányadó. Mindkét Fél visszavonhatatlanul tudomásul veszi, hogy a magyar bíróságok kizárólagos joghatósággal rendelkeznek a jelen Üzleti Feltételekből vagy az annak alapján létrejövő Szerződésekből, azok tárgyából vagy létrehozásából eredő vagy ezekkel kapcsolatban felmerülő valamennyi vita és követelés (ideértve a szerződésen kívüli vitákat és követeléseket is) rendezése tekintetében.

2018 Május