Kérjük, vedd figyelembe, hogy az alábbi játékban való részvétel vásárláshoz kötött, minimum egy doboz CooperVision napilencse megvásárlása és a rajta lévő kuponkód beváltása és aktiválása szükséges a részvételhez.

1. A jelen akcióban minden, 18. életévét betöltött, magyarországi lakhellyel rendelkező személy részt vehet (kivéve a CooperVision Kft. munkavállalói, illetve azok Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 12. pontjában meghatározott „közeli hozzátartozó”-i). A CooperVision Kft. a Sziget Fesztivál napijegyes játék tekintetében kizárhatja a nyereményjátékból azt a résztvevőt, aki nem felel meg a jelen pontban foglalt személyi feltételeknek.

2. A játék 2017. július 29 1. 17:00 órakor kezdődik és 2017. augusztus 5-én 15:00 órakor zárul.

3. A Sziget Fesztivál Napijegy játék során a 4. pontban megfogalmazott feltételek teljesülése szükséges.

4. Az igénylés feltételei:

- Az igénylőnek meg kell vásárolnia legalább 1 doboz doboz napi kontaktlencsét a CooperVision Kft. kiskereskedelmi partnereinél.

- A kiskereskedelmi partnerek mindenkor érvényes listája és térképes keresője a következő linken érhető el: http://coopervision.hu/forgalmazok

- Az igénylőnek a megvásárolt termékre ragasztott lekaparható kuponkódot fel kell töltenie a https://bonusznet.coopervision.hu/ oldalon. A kuponkódnak érvényesítettnek kell lennie.

- A Sziget Fesztivál Napijegy játékban már egy doboz megvásárlásával is részt lehet venni, a nyereménye 2 db napijegy lehet.

- Az igénylőnek el kell fogadnia a jelen részvételi feltételeket a https://bonusznet.coopervision.hu/ oldalon található mező aktiválásával

5. Az igénylők téves adatszolgáltatásából eredően a CooperVision Kft-t felelősség nem terheli. Kérjük, vedd figyelembe, hogy a hiányosan kitöltött űrlapok érvénytelennek minősülnek, azokat a CooperVision Kft nem veszi figyelembe.

6. Az igénylő személy teljes felelősséget vállal a feltöltött adatok tekintetében, ezzel kapcsolatban a CooperVision Kft-t semmilyen felelősség nem terheli.

7. Az akcióban és az igénylésben való részvételkor a https://bonusznet.coopervision.hu/ oldalon megadott útmutatások a jelen szabályzat részét képezik, vitás esetben a szabályzatban foglaltak az irányadóak.

8. Az akcióban történő részvétellel a résztvevők a jelen szabályzatban meghatározottak szerint hozzájárulásukat adják a CooperVision Kft. részére az akció során a CooperVision Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adataik kezeléséhez az alábbiak szerint:

Az adatkezeléshez való hozzájárulás önkéntes. A hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a CooperVision Kft., mint adatkezelő elérhetőségein.

Az adatkezelés célja: (i) az igényelt ajándékutalványok kiküldése; és (ii) a résztvevők számára közvetlen üzletszerzés céljából, különösen postai vagy telefonos megkeresés útján, továbbá elektronikus levelezés, mobiltelefon vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján reklám, tájékoztató anyagok vagy információ küldése (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § alapján).

A személyes adatokat a fenti adatkezelési céllal kapcsolatos esetleges követeléseknek a vonatkozó jogszabályokban vagy kötelezettségvállalásokban meghatározott elévülési idejéig tárolják.

A személyes adatok kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor.

A személyes adatokat az akció megvalósításában közreműködő személyek és a vonatkozó technikai és személyzeti feladatokat végző személyek ismerhetik meg.

A résztvevőknek az adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit részletesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: "Infotv.") rendelkezései (13-17. és 30. alfejezetei) tartalmazzák. A résztvevő az adatkezeléssel kapcsolatban a fentiek szerint információt kérhet, továbbá kérheti a személyes adatok helyesbítését, zárolását vagy törlését. Az Infotv. 21. §-ban meghatározott esetekben a Vásárló tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Ha a személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, a résztvevő a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy bírósághoz fordulhat. Azok a személyes adatok, amelyeknek a kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll) további külön hozzájárulás nélkül, valamint a résztvevő hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetők (az Infotv. 6. § (5) pontja értelmében).

9. Amennyiben bármely olyan elháríthatatlan, külső körülmény merül fel, amely a CooperVision Kft. befolyásán kívül esik, és amely a CooperVision Kft. meglátása szerint szükségessé teszi az akció és az ahhoz kapcsolódó Sziget Fesztivál Napijegy lehetőségének felfüggesztését, megváltoztatását, vagy megszüntetését, a CooperVision Kft. fenntartja a jogot minderre és/vagy a jelen szabályzat áttekintésére, felülvizsgálatára. A szabályzat esetleges módosításait vagy visszavonását a CooperVision Kft. közzéteszi a https://bonusznet.coopervision.hu/ oldalon. Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától hatályos. A módosítás időpontjáig a résztvevők maradéktalanul érvényesíthetik a már megszerzett jogaikat.  

Amennyiben a CooperVision Kft. felfüggeszti vagy megszakítja az akciót, egyetlen érdekelt fél sem – ideértve az igénylőket is – jogosult kártérítés igénylésére vagy az akció folytatásának kérésére.

10. Amennyiben bármely oknál fogva a CooperVision Kft. nem tudja biztosítani az adott  Sziget Fesztivál Napijegyet, egy hasonló értékű alternatív utalványt ajánl fel az igénylő számára, amely nem képezi további egyeztetés tárgyát. Az ajándékutalvány nem váltható készpénzre vagy más ajándéktárgyra és nem ruházható át. 

11. A jelen akcióra és igénylésre a magyar jogszabályok az irányadók és az ezekkel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.

12. A jelen akcióban való részvétel vásárláshoz kötött  a 4. pontban megfogalmazottak szerint.

13. A CooperVision Kft. emlékezteti a résztvevőket az internet jellegére és korlátaira, és nem vállal felelősséget semmilyen eseményért, amely a résztvevők internetkapcsolatából ered a CooperVision Kft. oldalán keresztül, azzal kapcsolatban.

14. A CooperVision Kft. nem vállal felelősséget semmilyen (anyagi, vagy nem anyagi jellegű) kárért, amely a résztvevők számítógépes berendezéseiben, vagy a rajtuk tárolt adatokban keletkezik, vagy amely a résztvevők személyes, szakmai, vagy kereskedelmi tevékenységeit éri.

15. Az igényelt ajándékutalvánnyal kapcsolatban valamennyi adót, valamint az ajándékutalvány kézbesítési költségét a CooperVision Kft. viseli; azonban a CooperVision Kft. egyéb felmerülő költségekért felelősséget nem vállal, azok az igénylőt terhelik .

16. A Sziget Fesztivál nem résztvevője, vagy szponzora a jelen akciónak.

Az akcióban való részvétellel a résztvevő a jelen szabályzatot kifejezetten elfogadja.

A jelen nyereményjáték szervezője a CooperVision Kft. (1117 Budapest, Sopron út 25-27.).