Promóciós Szerződési Feltételek – CV/2024/105, kelt: 2024.05.06.

 

Társaság” a CooperVision Kft. (székhelye: 2360 Gyál, Gorcsev Iván u. 7/D, 2. emelet, cégjegyzékszám: 1309196085, adószám: 10780741-2-13)

Partner” az a társaság, cég vagy szervezet, amely részt vesz a Promócióban, megfelel a Promóciós feltételeknek, és Promóciós rendelést ad le a Társaság felé.

Felek” a Társaság és a Partner együttesen.

Termék”: 

 • claritiTM 1 day Sphere / Toric / Multifocal 30 db

 • claritiTM 1 day Sphere 90 db

 • Bioflex active 1 day Sphere / Toric 30 db

 • Options Oxy 1 day Sphere / Toric / Multifocal 30 db

 • Options Oxy 1 day Sphere 90 db

 • Medivue Clear 1 day Sphere / Toric / Multifocal 30 db

 • Medivue Clear 1 day Sphere 90 db

 • Pro-Fit Fresh 1 day Sphere / Toric / Multifocal 30 db

 • Switch Joy 1 day Sphere / Toric / Multifocal 30 db

„Rendelési Minimum”: 2 doboz

„Promóció”:a Társaság által meghirdetett promóció valamennyi Termékre vonatkozóan a jelen Promóciós Szerződési Feltételekben leírtak szerint.

„Promóciós ajándék”: övtáska

„Promóciós Időszak”: 2024. május 6. 08:00 órától 2024. július 31. 23:59 óráig vagy a készlet erejéig.

„Részvételi Feltétel”: min 2 db promócióban részt vevő termék együttes rendelése

 

A Promóció tárgya

A Társaság és a Partner önkéntesen és üzleti szándékukkal mindenben megegyezően – megállapodnak, hogy a Termékek értékesítésének elősegítése céljából közös marketing tevékenységet folytatnak a jelen Promóciós Szerződési Feltételekben foglaltak szerint.

A Társaság vállalja, hogy a jelen Promóciós Szerződési Feltételekben foglaltak és a Részvételi Feltétel teljesítése esetén az alábbi kedvezményeket nyújtja:

 • Ajándék övtáska minden 2 doboz, promócióban megjelölt „Termék” egy időben történő rendelése után. A rendelés leadása a „Partner” által szabadon választott módon történik. 
 • Minden 10. doboz, promócióban megjelölt „Termék” rendelése után +1 db extra ajándék övtáska. Az extra promóciós ajándék elszámolása és kiküldése havonta történik (június 1. hete, július 1. hete, augusztus 1. hete).
 • A promóciós ajándék kiküldése minden 2 egyforma típusú doboz lerendelése esetén automatikusan történik. Amennyiben különböző típusú a két doboz (pl 1 szférikus + 1 tórikus vagy 1 multifokális), akkor azt külön jelezze az ügyfélszolgálatunk részére! Kapcsolat: e-mail: info@coopervision.hu

A Promócióból származó, a Promócióval kapcsolatban felmerült költségét mindegyik Fél maga viseli.

 

A Társaság kötelezettségvállalása

A Társaság vállalja, hogy minden tájékoztatást a Promócióról a Partner rendelkezésére bocsát.  Társaság a promóciós időszakon belül rendelt promóciós Termékeket leszállítja a Partnernek. Amennyiben a megrendelt Termék éppen nem elérhető a Társaság raktárkészletéről, a Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a lehető leghamarabb pótolja annak leszállítását és kiszámlázását. A Társaság a Partnerrel szemben a promóciós Termékek időszakos készlethiánya által okozott, valamint az ebből eredő vagy ezzel összefüggő károkért való felelősségét kifejezetten kizárja.

Amennyiben a Partner bármely okból eláll a Promóciótól, vagy azt felmondja, avagy ha a Partner nem teljesíti a Promóciós Szerződési Feltételekben írt feltételeket, vagy más módon a Felek közti, a Promóció alkalmazásának alapjául szolgáló szerződést súlyosan megszegi, avagy a Felek közti, a Promóció alkalmazásának alapjául szolgáló szerződés a felek közös akaratából megszüntetésre kerül, a Partner azonnali hatállyal kizárható a Promócióból.

A Promóció során a Társaság a promóciós Termékek szállítását csak a raktárkészlet függvényében, egyoldalú, de objektív indokokon alapuló döntése alapján teljesíti.

A Promóció keretében értékesített termékeket a Társaságnak nem áll módjában jóváírni, csak cserélni a visszaküldési szabályzatban rögzített 90 napon belül. Csere esetén minden esetben szükséges jelezni az ügyfélszolgálat felé a cseretermék paramétereit is.

A Promóció keretében leadott rendelések feldolgozásánál a Társaság 5 munkanapos feldolgozási határidőt vállal, így ezek esetében előfordulhat hosszabb szállítási idő.

 

Promóciós Időszak

Jelen Promóciós Szerződési Feltételek a Promóciós Időszakra vagy a promóciós Termékkészlet, illetve a Promóciós ajándék erejéig szólnak. A Promóció a Társaság más promócióival, illetve kedvezményeivel nem összevonható.

 

 

Titoktartás és egyéb rendelkezések

A Felek kötelesek a jelen Promóciós Szerződési Feltételek alapján egymásról tudomásukra jutott valamennyi üzleti titkot és egyéb a Felekre, illetve a tevékenységükre vonatkozó minden bizalmas információt megőrizni és szigorúan bizalmasan kezelni, azokat harmadik személynek át nem adhatják, fel nem használhatják, vagy egyéb módon nyilvánosságra nem hozhatják a másik Fél előzetes írásbeli engedélye nélkül. A titoktartási kötelezettség a jelen Promóciós Szerződési Feltételek megszűnését követően időbeli korlát nélkül hatályban marad. 

A jelen Promóciós Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Társaság Általános Szerződési Feltételei és a magyar jog szabályai, elsősorban a Ptk.-ban foglaltak (a 2013. évi V. törvény) az irányadóak, és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. 

A Promóciós Termékhez kapcsolódó bármely adófizetési kötelezettséget a Társaság viseli.

A jelen Promóciós Szerződési Feltételeket a Társaság jogosult egyoldalúan módosítani, melyről a Promócióban résztvevő Partnereket e-mailben tájékoztatja. Valamennyi módosítás a tájékoztatás kézhezvételétől vagy a módosításban szereplő, ettől későbbi időponttól érvényes. A módosítás időpontjáig a Partnerek maradéktalanul érvényesíthetik a már megszerzett jogaikat. A Promócióban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Promóciós Szerződési Feltételeket, különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Promóció feltételeivel. A Promócióban való részvétellel a Partner kijelenti, hogy a jelen Promóciós Szerződési Feltételek hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja. A Promócióban való részvétel önkéntes.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a jelen Promóciót előre nem látható okok miatt bármikor, egyoldalúan bejelentés nélkül megváltoztassa vagy visszavonja, így különösen vis maior (úgy, mint pl. háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor. Továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden érvénytelen igényt.

A Társaság, mint a Promóció szervezője nem tehető felelőssé a Promóció téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

A fentiek mellett Társaságot nem terheli felelősség a jelen Promóciós Szerződési Feltételekkel kapcsolatban vagy azok alapján, illetve a Felek között létrejövő egyedi szerződéssel kapcsolatban vagy annak alapján a Partner vagy harmadik felek (pl. vásárló) által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményi kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, harmadik személyek követelését. A Társaságnak a Partner irányában a jelen Promóciós Szerződési Feltételek feltételeivel összefüggésben a szerződésen alapuló, illetve szerződésen kívül okozott kárért vagy egyébként fennálló teljes felelőssége semmi esetre sem haladhatja meg a Partner által a Promóciós Időszakban megrendelt Termékért fizetett összeget.

Amennyiben a jelen Promóciós Szerződési Feltételek bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Promóciós Szerződési Feltételek összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Promóciós Szerződési Feltételek érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Promóciós Szerződési Feltételektől. A Társaság és a Partner minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.